Examen pentru promovarea ȋn grad profesional a unor funcționari publici din cadrul Primăriei municipiului Medgidia

A N U N Ţ

 Primăria municipiului Medgidia organizează examen pentru promovarea ȋn grad profesional a unor funcționari publici din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în data de 20.12.2019, la sediul din strada Decebal nr. 35.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. b)  să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Bibliografie:

 • Constituția Romȃniei, republicată;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
 • Legea 481/2004 privind Protecția Civilă
 • OUG nr. 21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență
 • Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
 • OG nr. 1058/ 2019 privind aprobarea conținutului cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
 • Legea nr. 17/2000 privind asistențasocială a persoanelor vârstnice
 • OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea, desfățurarea activității așezămintelor culturale
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
 • Codul Civil
 • Codul de Procedură penală
 • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 • Legea nr. 10/1995, privind calitatea ȋn construcții

 

Proba scrisă se va desfăşura în data de 20 decembrie 2019, ora 0900, iar interviul candidaţilor admişi în data de 20 decembrie 2019, ora 1200  la sediul Primăriei municipiului Medgidia.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data afişării, respectiv ȋn perioada 20.11.2019 – 09.12.2019 candidaţii depun dosarul de concurs, la secretariatul comisiei de concurs asigurat de doamna Badea Violeta – consilier superior ȋn cadrul Biroului Resurse Umane, care va conţine în mod obligatoriu:

 

a) formularul de înscriere;

b) copie carnet de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c) copia rapoartelor de evaluare pe ultimii doi ani.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

 

 

Afişat azi : 20 noiembrie 2019