Anunț – Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Primăriei municipiului Medgidia

Primăria municipiului Medgidia anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în intervalul 04 – 06 septembrie 2019, la sediul din strada Decebal nr. 35, în conformitate cu prevederile art.618 alin.(10) – (19) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, după cum urmează:

Consilier juridic I, grad profesional asistent, Birou Juridic: 1 post 

Condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin.(1) din Codul Administrativ

Condiţii specifice

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Științe Juridice;

– vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.

 

Bibliografie:

– Constituția României

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

– Legea nr. 514/2003, cu modificările și completările ulterioare,  privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

– Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare  privind  conteciosul administrativ ;

– Legea nr. 98/2016 a Achizițiilor Publice  actualizată;

– Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 a achizițiilor publice;

– Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor;

– Codul Civil-Cartea I-Despre persoane;  Titlurile I-V;

– Cartea a III-a Despre bunuri, Titlu I, Titlu III si Titlu VI;

– Codul de Procedură Civilă-Cartea I, Cartea a II-a;

 

Atribuțiile postului:

-Asigurare de consultanță juridică, asistență și reprezentarea Unităţii Administrativ Teritoriale Medgidia la toate instanţele judecătoreşti, de toate gradele, la organele de urmărire penală precum și autoritățile și organele administrative cu atribuţii jurisdicționale;

-Întocmeşte adrese către Judecătorie, Poliție și alte instituții cu care colaborează în vederea soluţionării problemelor juridice din zona de responsabilitate;

-Asigură sprijin juridic în cadrul procedurilor de achiziţie publică pentru bunuri, servicii şi lucrări conform legii, inclusiv avizare contracte și note justificative;

-Asigură sprijin juridic Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat în vederea redactării de contracte de închiriere/concesiune etc. ca urmare a adoptării de către Consiliul Local Medgidia a unei Hotărâri în acest sens;

-Participare la expertize și cercetări la fața locului, dispuse de instanţele de judecată/ CLM și Primarul Mun. Medgidia;

-Participare în calitate de membru în cadrul comisiilor de licitaţii de UAT Medgidia având ca obiect Achiziţionări de lucrări, bunuri sau servicii, închirieri, concesionări, colaborări etc;

-Acordare consultanță juridică compartimentelor, serviciilor și birourilor din cadrul Primăriei Medgidia/cetățenilor după caz;

-Reprezentarea Unităţii Administrativ Teritoriale Medgidia la toate instanţele judecătoreşti, de toate gradele, la organele de urmărire penală precum și autoritățile și organele administrative cu atribuţii jurisdicționale în litigiile având ca parte Municipiul Medgidia, Primarul Municipiului Medgidia, Consiliul Local Medgidia Comisiile din cadrul UAT Medgidia indiferent de obiectul cauzei;

-Îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducere, în legătură cu domeniul de activitate;

-Propune măsuri pentru raţionalizarea activităţii din birou, simplificând evidența și sporirea operativității în furnizarea informaţiilor specifice;

-Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu terţii;

-Păstrează confidenţialitatea datelor și informaţiilor care potrivit legii, constituie secret de serviciu și/ sau nu pot fi furnizate terţilor;

-Rezolvă corespondența repartizată de şeful ierarhic;

-Conlucrează cu alte servicii de specialitate din instituţie pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice, care au conexiuni cu activitatea acestora;

-Întocmeşte răspunsuri adreselor judecătoreşti referitoare la aplicarea Legii fondului funciar în vederea soluţionării unor litigii;

-Arhivează propriile acte, respectiv corespondenţa, dosarele de la instanţele de judecată, întocmind procesul-verbal pe care îl predă la arhivă;

-Comunică executorilor judecătorești titlurile executorii obținute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de executare silită;

-Ține evidența persoanelor care efectuează muncă țn folosul comunității conform Legii nr. 253/2013, privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și a procedurii interne;

– Respectă normele și îndatoririle prevăzute în Legea nr. 18/1999, privind Statutul funcționarilor publici;

– Respectă prevederile Codului de conduită a funcționarilor publici, conform Legii nr. 7/2004;

-Urmărește evidența proceselor și litigiilor în care unitatea este parte și urmărește obținerea titlurilor executorii pentru creanțele instituției;

-Urmărește apariția actelor normative și informează conducerea Primăriei asupra atribuțiilor ce decurg din acestea;

-Răspunde de raportări lunare, trimestriale și anuale legate de problemele juridice;

-Rezolvă problemele curente ale serviciului, precum și sarcinile primite sau  ivite pe parcurs;

-Asigură asistență juridică și participarea la negocierea și redactarea actelor, avizelor juridice, convenții, acorduri, acte administrative, etc.

-Răspunde de legalitatea actelor întocmite și de controlul legalității actelor întocmite de către alte compartimente;

-Manifestă onestitate și confidență față de persoanele din exterior și interior cu care intră în contact;

-Îndeplineşte orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa de post, în funcţie de solicitările conducerii primăriei, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte;

-Prezentele sarcini nu sunt limitate ele vor fi completate cu alte dispoziţii verbale ale şefului ierarhic;

-Îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ea însăşi sau pentru alte persoane, în considerarea funcţiei sale, daruri sau alte avantaje;

-Respectă codul de conduită şi regulamentul intern al unităţii;

-Respectă cerinţele Sistemului de management al calităţii în Primăria Medgidia;

-Respectă atribuţiile pe linie de sănătate şi securitate în muncă;

 

Dosarele se depun la Primăria Municipiului Medgidia, str. Decebal, nr. 35, Municipiul Medgidia, Județul Constanța, Birou Resurse Umane.

Proba scrisă va avea loc în data de 04 septembrie ora 10.00

Termen de depunere al dosarelor: 20.08 – 27.08.2019

Persoana de contact:  Mădălina – Adriana Arif

Functia: Șef Birou Resurse Umane

Tel: 0241 820800/Fax: 0241810619

 

 

Afişat azi : 20 august 2019