Bibliografie pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de execuție de referent, gradul II vacantă la Compartimentul Gestionare Complex Sportiv și Hotelier din cadrul D.G.D.P.P. Medgidia

  1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Hotărârea Guvernului 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, cu modificările și completările ulterioare;
  7. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicata4 , cu modificările și completările ulterioare;
  8. Ordonanţa Guvernului 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  9. Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  10. Ordonanţa Guvernului 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Secretar comisie: insp. R.U., Maria Grosu