Primăria municipiului Medgidia A N U N Ţ Ă scoaterea la concurs a unor funcţii publice

Primăria municipiului Medgidia

A N U N Ţ Ă

 

scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în intervalul 20 – 22 februarie 2019, la sediul din strada Decebal nr. 35, după cum urmează:

 

 1. Consilier, grad profesional principal din cadrul Biroului Programe Europene

condiţii specifice

– să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani, conform fişei postului.

 

Bibliografie:

 – Constituția Romȃniei, republicată;

– Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările şi completările ulterioare.

 

Atribuții prevăzute ȋn fişa postului:

– Monitorizează şi identifică surse financiare ale programelor cu finanțare internă şi internatională.

– Identifica si sustine obiectivele de dezvoltare ale municipiului prin stabilirea de oportunitati pentru proiecte.

– Intocmeste cereri de finantare pentru obiectivele Municipiului Medgidia ce sunt finantate prin programe cu finantare interna si externa.

– Participa la implementarea proiectelor ce se deruleaza in cadrul biroului.

– Indeplineste atributiile mentionate in fisa postului specifica proiectului din care face parte.

– Asigura monitorizarea interna, respectiv urmarirea evolutiei activitatilor, precum si a rezultatelor indicate in matricea cadru logic in conformitate cu previziunile proiectelor si bugetelor acestora.

– Asigura legatura cu autoritatilor publice locale atat in judetul Constanta cat si in alte judete, cu compartimentele de specialitate din ministere si organismele centrale, precum si cu organismele internationale cu care municipiul Medgidia se gaseste in relatii oficiale.

– Participa la cursurile de instruire care prezinta importanta pentru activitatea curenta.

– Primeste corespondenta, formuleaza si transmite raspunsurile la corespondenta ce i-a fost repartizata.

– Executa orice alte sarcini de natura profesionala la dispozitia sefilor ierarhici.

– Manifesta onestitate si confidenta vis-à-vis de persoanele din exterior si interior cu care intra in contact.

– Nu solicita sau accepta, direct sau indirect, pentru ea insasi sau pentru alte persoane, in considerearea functiei sale, daruri sau alte avantaje, fiindu-i interzis prin statutul functionarilor publici.

– Respecta codul de conduita si regulamentul intern al unitatii.

– Respectă atribuțiile pe linie de sănătate şi securitate ȋn muncă.

– Respecta cerintele Sistemului de management al calitatii in Primaria municipiului Medgidia.

 

 1. Consilier, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Buget

condiţii specifice

– să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an, conform fişei postului.

 

Bibliografie:

 – Constituția Romȃniei, republicată;

– Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 82/1991 legea contabilității cu modificările şi completările ulterioare .

 

Atribuții prevăzute ȋn fişa postului:

Participă la analiza şi ȋntocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli.

Analizează bugetul primăriei municipiului Medgidia ȋn baza referatelor aprobate de la toate direcțiile şi compartimentele de specialitate.

– Urmăreşte şi controlează modul de ȋnregistrare a propunerilor efectuate pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate.

– Analizează, urmăreşte şi elaborează lunar o situație a veniturilor şi a cheltuielilor realizate față de cele prevăzute pe tipuri de venituri, pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.

– Participa la ȋntocmirea situațiilor financiar-contabile trimestriale şi anuale.

– Prezentele sarcini nu sunt limitate, ele vor fi completate cu alte dispoziții ale şefului ierarhic.

– Respectă codul de conduită şi regulamentul intern al unității.

– Respectă atribuțiile pe linie de sănătate şi securitate ȋn muncă.

– Respectă cerințele Sistemului de management al calității in Primăria municipiului Medgidia.

 

 1. Consilier, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Executări Silite

condiţii specifice

– să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani, conform fişei postului.

 

Bibliografie:

 – Constituția Romȃniei, republicată;

– Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 207/20015 privind Codul de procedura fiscală;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Atribuții prevăzute ȋn fişa postului:

– Participa la recuperarea debitelor provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice si juridice si a taxei judiciare  de timbre potrivit dispozitiilor legale privind executarea creantelor fiscal si procedurii prevazute de adeste dispozitii;

– Intocmeste adrese catre Judecatorie, Politie si alte institutii cu care  institutia colaboreaza in  vederea soutionarii problemelor comune din zona de responsabilitate;

– Preia procesele verbale  de constatare a contraventiilor de la Serviciul Taxe si Impozite si efectueaza toata procedura aferenta de inregistrare,verificare, returnare dupa caz,departajare si indosariere;

– Primeste de la seful ierarhic, somatiile si titlurile executorii precum si toate informatiile privitoare la starea fiscală a debitelor pentru finalizarea executarii silite prin stingerea  datoriilor catre bugetul local;

– Pe baza datelor detinute, coroborate cu programul de taxe si impozite, intocmeste si  actualizeaza evidenta contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante-amenzi pentru care s-a inceput executarea silita precum si modalitatile de stingere a acestora;

– Asigura aplicarea unitara a actelor normative pe linia colectarii  veniturilor bugetului local de la contribuabilii personae fizice  si juridice administrate;

– Organizare, verificare si desfasurare a activitatii de executare silita asupra veniturilor si bunurilor urmaribile ale  debitorilor persoane fizice si juridice, in vederea realizarii creantelor fiscale;

– Urmarire si realizare a creantelor fiscale in termenul de prescriptie, pv. contraventie, amenzi;

– Pe baza datelor detinute, analizeaza si stabileste masurile de executare silita , in asa fel  incat realizarea creantei sa se faca cu rezultate cat mai avantajoase, tinand seama de interesul imediat al municipiului, cat si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit;

– Transmite titlurile executori, somații;

– De asigurare şi răspundere de desfăşurare  a procedurii de executare silită asupra bunurilor şi veniturilor debitorilor persoane fizice;

– Identifică conturile ȋn lei şi ȋn valută ale debitorilor, persoane fizice şi juridice, deschise la unitățile specializate, precum şi alte venituri ale debitorilor ȋn vederea aplicării procedurii de executare silită prin poprire asupra disponibilităților din conturi şi prin poprire asupra veniturilor debitorilor;

– Respectă prevederile legale ȋn vigoare privind ȋnființarea popririlor pe veniturile şi disponibilitățile băneşti, deținute sau datorate cu orice titlu debitorului de către terțe persoane, urmăreşte respectarea opririlor ȋnființate asupra terților popriți, precum şi asupra societăților bancare şi stabileşte, după caz, măsurile legalepentrru executarea acestora;

– Asigură, ȋn scris, ȋnştiințarea băncilor pentru sistarea totală sau parțială a indisponibilizării conturilor şi reținerilor ȋn situația ȋn care debitorul face plata ȋn termenul prevăzut ȋn somație;

– Întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare silită pentru creanțele constatate de inspectorii pentru persoane fizice şi juridice, inclusiv aplicarea sechestrelor asupra bunurilor mobile şi imobile;

– Efectuează, atunci cȃnd este cazul, sigilarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate precum şi ridicarea şi depozitarea bunurilor mobile sechestrate;

– Solicită organelor competente ȋnscrierea ȋn registrele de publicitate, a sechestrelor şi sechestrelor asiguratorii asupra bunurilor imobile, precum şi a procesului verbal  de adjudecare a bunului imobil ȋn cazul vȃnzării cu plata ȋn rate;

– Colaborează cu inspectorii şi casierii Serviciului Impozite şi Taxe Locale pentru culegerea de informații suplimentare privind veniturile debitorilor, bunurilor mobile şi imobile aflate ȋn proprietatea acestora, precum şi alte elemente necesare activității de executare silită a bunurilor;

– Examinează starea fiscală a contribuabililor ȋn condițiile ȋn care nu s-a reuşit recuperarea creanțelor fiscale restante ce provin din amenzi prin derularea procedurilor de executare silită, asigură suport ȋn vederea ȋntocmirii procedurii de insolvență şi lichidări precum şi atunci cȃnd este cazul asigură documentația necesară formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenței, ȋn colaborare cu Serviciul Impozite şi Taxe Locale şi Biroul Juridic;

– Asigură şi răspunde de păstrarea secretului fiscal şi a confidențialității documentelor şi informațiilor gestionate, ȋn condițiile legii;

– Îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducere, ȋn legătură cu domeniul de activitate;

– Propune măsuri pentru raționalizarea activității din compartiment, simplificarea evidenței şi sporirea operativității ȋn furnizarea informațiilor specifice;

– Rezolvă corespndența ce i se repartizează de şefii ierarhici;

– Înlocuieşte, la plecarea ȋn concediu sau atunci cȃnd este nevoie personaul nominalizat de şeful ierarhic;

– Respectă codul de conduită şi regulamentul intern al unității.

– Respectă atribuțiile pe linie de sănătate şi securitate ȋn muncă.

– Respectă cerințele Sistemului de management al calității in Primăria municipiului Medgidia.

 

 1. Consilier juridic, grad profesional debutant, din cadrul Biroului Juridic

condiţii specifice:

– să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

– fără vechime.

 

Bibliografie:

Constituția Romȃniei, republicată;

– Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 554/2004 privind  conteciosul administrativ  cu modificarile si completarilor ulterioare ;

– Legea nr. 98/2016 a Achizitiilor Publice actualizata;

– Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 a achizitiilor publice;

– Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

– Codul Civil-Cartea I- Despre persoane; Titlurile I-V; Cartea a III-a Despre bunuri, Titlu I, Titlu III si Titlu VI;

– Codul de Procedura Civila-Cartea I, Cartea a II-a.

 

Atribuții prevăzute ȋn fişa postului:

– Solutioneaza, in termenul legal, lucrarile repartizate de seful de birou  si asigura transmiterea raspunurilor catre emitentii acestora;

– Analizeaza si propune motivat sefului de birou avizarea/neavizarea de catre acestaa referatelor de necesitate, notelor justificative privind alegerea procedurii de achizitie publica, a contractelor de achizitii publice si actelor aditionale la acestea;

-Asigurare de consultanta juridica, asistenta si reprezentarea Unităţii Administrativ Teritoriale Medgidia la toate instanţele judecătoreşti, de toate gradele, la organele de urmărire penala precum si autoritatiile si organele administrative cu atribuţii jurisdictionale;

-Întocmeşte adrese către Judecătorie, Politie si alte instituţii cu care colaborează in vederea soluţionării problemelor juridice din zona de responsabilitate;

-Asigură sprijin juridic in cadrul procedurilor de achiziţie publică pentru bunuri, servicii şi lucrări conform legii, inclusiv avizare contracte si note justificative;

-Asigura sprijin juridic Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public si Privat in vederea redactării de contracte de închiriere/concesiune etc. ca urmare a adoptării de către Consiliul Local Medgidia a unei Hotariri in acest sens;

-Participare la expertize si cercetări la fata locului, dispuse de instanţele de judecata/ CLM si Primarul Mun. Medgidia;

-Participare in calitate de membru in cadrul comisiilor de licitaţii de UAT Medgidia având ca obiect Achiziţionări de lucrări, bunuri sau servicii, închirieri, concesionari, colaborări etc;

-Acordare consultanta juridica compartimentelor, serviciilor si birourilor din carul Primăriei Medgidia/cetatenilor dupa caz;

– Asigura reprezentarea  Unităţii Administrativ Teriroriale Medgidia la toate instanţele judecătoreşti, de toate gradele, la organele de urmărire penala precum si autoritatiile si organele administrative cu atribuţii jurisdictionale in litigiile având ca parte Municipiul Medgidia, Primarul Municipiului Medgidia, Consiliul Local Medgidia,  Comisiile din cadrul UAT Medgidia indiferent de obiectul cauzei;

– Urmareste cauzele aflate in curs de judecata si redacteaza, in termenul legal, intampinari, note scrise, concluzii scrise, cai de atac, precum si alte raspunsuri solicitate de instantele judecatoresti in dosarele repartizate;

– Analizeaza si propune motivat promovarea sau, dupa caz nepromovarea cailor de atac prevazute de Codul de procedura Civila in cauzele in care institutia este parte;

– Se deplaseaza la instantele judecatoresti pe rolul carora exista litigii  in care Municipiul Medgidia, Primarul Municipiului Medgidia, Consiliul Local Medgidia,  Comisiile din cadrul UAT Medgidia sunt parte, in vederea reprezentarii intereselor acestora , sub supravegherea indrumatorului, in conformitate cu prevederile HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea cariei functionarilor publici;

-Propune masuri pentru raţionalizarea activităţii din birou, simplificând evidenta si sporirea operativităţii in furnizarea informaţiilor specifice;

-Răspunde de respectarea normelor de conduita si deontologie in raporturile cu terţii;

-Păstrează confidenţialitatea datelor si informaţiilor care potrivit legii, constituie secret de serviciu si/ sau nu pot fi furnizate terţilor;

-Rezolva corespondenta repartizata de şeful ierarhic;

-Conlucrează cu alte servicii de specialitate din instituţie pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice, care au conexiuni cu activitatea acestora;

-Intocmeşte răspunsuri adreselor judecătoreşti referitoare la aplicarea Legii fondului funciar în vederea soluţionării unor litigii;

-Arhivează propriile acte, respectiv corespondenţa, dosarele de la instanţele de judecată, întocmind procesul-verbal pe care îl predă la arhivă;

-Comunica executorilor judecatoresti titlurile executorii obtinute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de executare silita;

-Tine evidenta persoanelor care efectueaza munca in folosul comunitatii   conform Legii nr. 253/2013, privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal si a procedurii interne;

– Tine evidenta proceselor si litigiilor in care unitatea este parte si urmareste obtinerea titlurilor executorii pentru creantele institutiei;

-Urmareste aparitia actelor normative si informeaza conducerea Primariei asupra atributiilor ce decurg din acestea;

-Raspunde de raportari lunare, trimestriale si anuale legate de problemele juridice;

-Rezolva problemele curente ale serviciului, precum si sarcinile primite sau  ivite pe parcurs;

-Asigura asistenta juridica si participarea la negocierea si redactarea actelor, avizelor juridice, conventii, acorduri, acte administrative, etc.

-Raspunde de legalitatea actelor intocmite si de controlul legalitatii actelor intocmite de catre alte compartimente;

-Manifesta onestitate si confidenta fata de persoanele din exterior si interior cu care intra in contact;

-Îndeplineşte orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa de post, în funcţie de solicitările conducerii primăriei, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte;

-Prezentele sarcini nu sunt limitate ele vor fi completate cu alte dispoziţii scrise/ verbale ale şefului ierarhic;

-Ii este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ea însăşi sau pentru alte persoane, în considerarea funcţiei sale, daruri sau alte avantaje;

– Respecta normele si indatoririle prevazute in Legea nr. 18/1999, privind Statutul functionarilor publici;

-Respectă Codul de Conduită al functionarilor publici şi regulamentul intern al unităţii;

-Respecta cerinţele Sistemului de management al calităţii în Primăria Medgidia;

-Respecta programul de lucru si disciplina muncii, conform normelor interne ale institutiei;

– Raspunde de nesolutionarea in termenul legal sau solutionarea in mod defectuos a sarcinilor repartizate.

 

 1. Consilier, grad profesional asistent, din cadrul Biroului Achiziții Publice

condiţii specifice

– să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an, conform fişei postului.

 

Bibliografie:

 – Constituția Romȃniei, republicată;

– Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare.

– Hotărȃrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

– Ordonanța de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din 08.06.2018.

 

Atribuții prevăzute ȋn fişa postului:

– Identifica anunturile publicate publicate pe website-urile oficiale (SEAP) privitoare la contractele de achizitii publice.

– Monitorizeaza statusul achizitiilor pe rol (clarificari, contestatii, amanari, anulari, etc);

– Studiaza si elaboreaza si elaboreaza continutul documentatiei de atribuire-cand este cazul (referate, note justificative/strategii, fise de date, formulare) pentru procedurile de achiziţii publice organizate, pe baza documentaţiei primite de la compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, care solicită demararea acestora;

– Intocmeste documentatia solicitata prin caietul de sarcini, in vederea participarii la procedurile de achizitii publice;

– Selecteaza modalitatea de realizare a achizitiilor publice, respectiv prin achizitie directa sau, dupa caz, prin utilizarea unei din procedurile de atribuire: licitatie deschisa, restransa, procedura simplificata, negociere fara publicare a unui anunt de participare

– Elaboreaza , utilizeaza si arhiveaza documentatia de atribuire a contractelor de achizitie-documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire selectata pentru aceasta.

– Pune la dispozitia operatorilor economici documentatia de atribuire, conform modalitatii stabilite de legislatia in vigoare.

– Realizeaza si transmite spre publicare , cu respectarea termenelor legale, utilizand mijloacele electronice la dispozitie, anunturile de intentie, de participare, si de atribuire catre SEAP sau in cazul procedurii simplificate pe anexa 2, pe site-ul institutiei

– Primeste de la ANAP notificarile privind invalidarea unor anunturi, remediaza lipsurile sau omisiunile, conform motivatiei pe care se sustine notificarea in cauza, precum si acceptul sau refuzul de la derogarile solicitate.

– Raspunde de respectarea intocmai a modalitatilor de desfasurare pentru fiecare din procedurile de atribuire selectate si lansate.

– Intocmeste si pastreaza dosarul achizitiei publice cu toate documentele aferente  continute de acesta, specificate conform legislatiei in vigoare.

– Raspunde de solutionarea eventualelor contestatii privind derularea procedurii de achizitii publice.

– Asigură organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru bunuri, servicii şi lucrări conform legii.

– Propune primarului spre aprobare pe baza referatelor intocmite, componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor;

– Asigură întocmirea formalitaţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi  transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;

– Organizează şi desfăşoară activităţi privind primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor la procedurile organizate;

– Întocmeşte procesele verbale de deschidere a ofertelor, de analiză şi de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi clarificările la proceduri;

– Comunică către ofertanţii participanţi rezultatele procedurilor de achiziţie publică;

– Înregistrează contestaţiile şi asigură comunicarea acestora către autoritatile publice, ofertanţii implicaţi în procedură şi comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor;

– Asigură transmiterea rezultatului analizei contestaţiilor tuturor factorilor în drept;

– Asigură restituirea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie publică;

– Întocmeşte rapoarte de achiziţii publice la termenele stabilite prin acte normative şi le transmit;

– Întocmeşte note de comandă pentru achiziţiile directe demarate prin intermediul Biroului de Achizitii Publice;

– Transmite documentaţiile de achiziţie publică spre validare către A.N.A.P. prin intermediul S.E.A.P.;

– Publică anunţul sau invitaţia de participare ca urmare a validării transmise;

– Are obligativitatea cunoaşterii şi aplicării legislaţiei în vigoare, aferente biroului de achiziţii publice;

– Face parte din comisia pentru evaluarea ofertelor, selectare si adjudecare

– Transmite ofertanţilor (în curs) rezultatul adjudecării (în termen legal), concepe şi redactează contractul pentru achiziţie (bunuri, servicii, lucrări) încheiat în urma procedurii de achizitie selectate; se ocupă de semnarea contractului de către părţi;

– Dă informaţii solicitanţilor asupra procedurilor în curs;

– Conlucrează cu alte servicii de specialitate din instituţie pentru a obţine  sprijinul necesar în rezolvarea  problemelor specifice, care au conexiuni cu activitatea acestora;

– Îndeplineşte orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa de post, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului său direct, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte;

– Îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ea însăşi sau pentru alte persoane, în considerarea funcţiei sale, daruri sau alte avantaje;

– Respectă codul de conduită şi regulamentul intern al unității.

– Respectă atribuțiile pe linie de sănătate şi securitate ȋn muncă.

– Respectă cerințele Sistemului de management al calității in Primăria municipiului Medgidia.

 

 1. Consilier, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Cultură

condiţii specifice

– să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani, conform fişei postului.

 

Bibliografie:

 – Constituția Romȃniei, republicată;

– Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările şi completările ulterioare.

 

Atribuții prevăzute ȋn fişa postului:

– Participă la toate manifestările inițiate de Serviciul Cultură;

– Realizează regia spectacolelor de teatru;

– Selecționează și promovează tinerele talente din Municipiul nostru în domeniul cultural și artistic;

– Asistă la organizarea și buna desfășurare a Taberei Internaționale de Pictură ” Lucian Grigorescu ” Medgidia;

– Se ocupă de colectarea de costume pentru teatru de la teatrele care își înnoiesc garderoba și vor să renunțe la o parte din cele folosite;

– Va contribui la îmbogățirea fondului de piese de teatru, a bibliotecii de teatru, a fonotecii și a videotecii cu specific artă interpretativă (negative, fonduri muzicale, spectacole, etc.);

– Adoptă o atitudine civilizată față de angajații Serviciului Cultură, răspunde de spațiile în care repetă; respectă cu strictețe normele de protecție a muncii, pentru stingerea incendiilor sau în caz de calamități naturale;

– Nu va face nici o deplasare în interiorul sau exteriorul localității sau țării cu formațiile din subordine neînsoțit sau fără știrea șefului de serviciu și a superiorilor ierarhici;

– Orice deplasare individuală în interes de serviciu în timpul programului trebuie notat în caietul de deplasări;

– Răspunde de respectarea strictă a programului de lucru stabilit, orice rămânere peste program va fi adusă la cunoștință șefului de serviciu și răspunde în totalitate de tot ce se întâmplă în toată clădirea în cazul în care este singur sau cu formațiile de care răspunde;

– Participă la schimburi de experiență sau cursuri care vin în sprijinul pregătirii profesionale;

– Răspunde personal de ordinea, curățenia și integritatea inventarului din încăperile unde repetă;

– Execută orice alte sarcini de natură profesională stabilite de șeful ierarhic și de conducătorul instituției pentru buna desfășurare a activității;

– Respectă codul de conduită şi regulamentul intern al unității.

– Respectă atribuțiile pe linie de sănătate şi securitate ȋn muncă.

– Respectă cerințele Sistemului de management al calității in Primăria municipiului Medgidia.

 

 1. Referent, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Cultură

condiţii specifice

– să fie absolvenţi ai studiilor liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– fără vechime.

 

Bibliografie:

 – Constituția Romȃniei, republicată;

– Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Atribuții prevăzute ȋn fişa postului:

– Răspunde în cadrul Serviciului Cultură de domeniul muzică, înregistrări, sunet;

– Răspunde de buna pregătire a soliștilor de muzică ușoară și populară, de calitatea tuturor înregistrărilor și de buna calitate a sunetului la toate manifestărle Serviciului Cultură sau pentru care este solicitat cu aprobarea șefilor ierarhici;

– Participă la toate manifestările inițiate de Serviciul Cultură;

– Selecționează și organizează probe pentru descoperirea de soliști, grupuri sau alte forme de manifestare muzicală;

– Înnoiește permanent repertoriul soliștilor și formațiilor aflate în grijă;

– Prelucrează suporturile muzicale din cadrul spectacolelor;

– Înregistrează, reînregistrează prin suprapunere pentru orchestrație, negative și pozitive muzicale, teatrale cu soliști, formații sau actori;

– Asigură sonorizarea tuturor manifestărilor cultural – artistice ce au loc în Municipiul Medgidia (spectacole, ședințe, conferințe, etc.);

– Adoptă o atitudine civilizată față de angajații Serviciului Cultură, răspunde de spațiile în care repetă;

– Respectă cu strictețe normele de protecție a muncii, pentru stingerea incendiilor sau în caz de calamități naturale;

– Nu va face nici o deplasare în interiorul sau exteriorul localității sau țării cu formațiile din subordine neînsoțit sau fără știrea șefului de serviciu și a superiorilor ierarhici;

– Orice deplasare individuală în interes de serviciu în timpul programului trebuie notat în caietul de deplasări;

– Răspunde de respectarea strictă a programului de lucru stabilit, orice rămânere peste program va fi adusă la cunoștință șefului de serviciu și răspunde în totalitate de tot ce se întâmplă în toată clădirea în cazul în care este singur sau cu formațiile de care răspunde;

– Participă la schimburi de experiență sau cursuri care vin în sprijinul pregătirii profesionale;

– Răspunde personal de ordinea, curățenia și integritatea inventarului din încăperile unde repetă;

– Execută orice alte sarcini de natură profesională stabilite de șeful ierarhic și de conducătorul instituției pentru buna desfășurare a activității;

– Nu părăsește nemotivat sala audio în timpul serviciului;

– Respectă codul de conduită şi regulamentul intern al unității.

– Respectă atribuțiile pe linie de sănătate şi securitate ȋn muncă.

– Respectă cerințele Sistemului de management al calității in Primăria municipiului Medgidia.

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele

condiţii generale:

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

 

Proba scrisă se va desfăşura la data de 20 februarie 2019, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi la data de 22 februarie 2019, ora 1000.

 

Condiţiile de participare şi bibliografia sunt afişate şi se pot lua de la sediul primăriei, Compartimentul Resurse Umane, cam.19, tel. 0241/820800 int. 127. Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs asigurat de doamna Anghel Mădălina Adriana –  şef birou Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv ȋn perioada 21.01.2019 – 11.02.2019.

 

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 Afişat azi : 21 ianuarie 2019