Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie de Inspector de specialitate II, vacantă ȋn cadrul D.G.D.P.P.

Primăria municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str.Decebal nr.35, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie de Inspector de specialitate II, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat, ȋn perioada 06 – 07.09.2017, la sediul D.G.D.P.P. Medgidia.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 septembrie 2017: ora 10.00 proba scrisă;
  • 07 septembrie 2017: ora 14.00 proba interviu.

Condiţii generale de participare:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011.

Condiţii specifice de participare:

  • candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată, ȋn domeniul economic;
  • vechime ȋn muncă minim 5 ani;
  • vechime ȋn specialitatea studiilor minim 3 ani.

    Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii, copie a actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare, adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă și ȋn specialitatea studiilor, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie, curriculum vitae.

Dosarele se depun ȋn perioada 17.08.2017 – 30.08.2017, ora 16.30, la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str.Republicii, nr.36 B.

Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia – secretarul comisiei de concurs inspector RU (cam. 3), telefon 0241-814.085.