Anunț examen de promovare

  Primăria municipiului Medgidia organizează ȋn conformitate cu prevederile Hotărȃrii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, examen de promovare ȋntr-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior ca urmare a obținerii unei diplome de studii, de către 2 salariați din cadrul institutiei respectiv personal contractual.

  Examenul de promovare va consta ȋn 2 probe:
  – proba scrisă şi interviul ce vor avea loc ȋn data de  28 aprilie 2017, ora 10.00, la sediul instituției.

  Bibliografie: 

  Inspector de specialitate gradul II  – Compartiment Comercial şi Relații Publice –  D.G.D.P.P. – Medgidia

  – Legea nr. 53/2003  privind Codul Muncii;

  – Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

  – Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

  – Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

  – Hotărȃrea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

  Expert gradul II   Compartiment pentru problemele romilor

  – Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală;

  – Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

  – H.G. nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor.