Funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia scoase la concurs

Primăria municipiului Medgidia anunță scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în intervalul 05-07 septembrie 2016, la sediul din strada Decebal nr. 35, după cum urmează:

1. Consilier juridic, grad profesional principal din cadrul Biroului Juridic:
condiţii generale:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
– privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

condiţii specifice:
– să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată – specializarea drept;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani, conform fişei postului;
– cunoştinţe operare PC.

2. Consilier, grad profesional asistent din cadrul Biroului Programe Europene:

condiţii generale:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
– privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

condiţii specifice:
– să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an, conform fişei postului;
– cunoştinţe operare PC.

3. Consilier, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Monitorizare Servicii Publice:

condiţii generale:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
– privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

condiţii specifice:
– să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;
– cunoştinţe operare PC;

4. Consilier, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Cultură:
condiţii generale:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
– privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

condiţii specifice:
– să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;
– cunoştinţe operare PC;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 05 septembrie 2016, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi la data de 07 septembrie 2016, ora 1400.

Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează şi se pot lua de la sediul primăriei, Compartimentul Resurse Umane, cam.19. Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 22 august 2016, iar dosarul de concurs, va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

PRIMAR,
VALENTIN VRABIE

ŞEF BIROU RESURSE UMANE,
Mirela DINESCU