Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată – Medic stomatolog, Compartiment Asistență Medicală Școlară

Având în vedere:

 • prevederile art.IV alin.(1) lit.b) și alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Ordinul 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sanătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi;
 • Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, respectiv:

 • 1 post: MEDIC STOMATOLOG  –  Compartiment Asistență Medicală Școlară, cu durata normală a timpului de muncă  de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

 

  Dosarele de ȋnscriere la concurs trebuie să conţină, următoarele documente:

 1. formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. nr. 1.336/2022);
 2. copia de pe diploma de licenţă pentru medic stomatolog;
 3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul 166/2023;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar, (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice);
 7. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;( conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii)
 9. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

 

Condiţiile generale de participare sunt:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Condițiile specifice sunt :

 1. Diploma de licență de medic stomatolog,
 2. Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
 3. Avizul pentru exercitarea profesiei emis de Colegiul Medicilor Stomatologi din România valabil pe anul în curs,
 4. Asigurarea de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul în curs.

 

BIBLIOGRAFIE (referința bibliografică – integral)

MANUAL DE REZIDENȚIAT – STOMATOLOGIE – sub redacția Prof. Dr. Ecaterina IONESCU, Editura Universitară Carol Davila, București – 2021

 

TEMATICA:

CAPITOLUL 1. ODONTOTERAPIE

1.1 Țesuturile dure dentare – structură, implicații clinice

1.2 Etiologia cariei simple

1.3 Aspecte histopatologice ale cariei simple

1.4 Diagnosticul leziunilor carioase

1.5 Diagnosticul leziunilor necarioase

1.6 Principii generale de tratament al cariei simple

1.7 Tratamentul cariei simple cavitare

1.8 Materiale dentare utilizate modern în tratamentele odontorestauratoare directe

CAPITOLUL 2. ENDODONȚIE

2.1 Examinare și diagnostic în endodonție

2.2 Patologia pulpară și periapicală

2.3 Tratamentul chemo-mecanic al canalelor radiculare

2.4 Dezinfecția canalelor radiculare

2.5 Obturația de canal

2.6 Incidente și accidente în cursul tratamentului endodontic. Succes și eșec în

endodonție

CAPITOLUL 3. PROTETICĂ DENTARĂ

3.1 Ocluzologie

3.1.1 Factorii și forțele care determină poziția dinților pe arcade

3.1.2 Alinierea dentară pe arcadă – planul de ocluzie

3.1.3 Relațiile dento-dentare interarcade

3.1.4 Poziții fundamentale craniomandibulare

3.1.5 Cinematica mandibulară

3.1.6 Simulatoarele cinematicii mandibulare

3.2 Edentația parțială redusă

3.2.1 Terminologie

3.2.2 Caracteristici generale ale protezelor fixe

3.2.3 Tipuri de proteze fixe

3.2.4 Clasificarea protezelor fixe unidentare

3.2.5 Clasificarea punților dentare

3.2.6 Clasificarea leziunilor coronare

3.2.7 Clasificarea edentațiilor parțiale

3.2.8 Prepararea dinților pentru proteze fixe unitare și a dinților stâlpi de punte

3.2.9 Principiul biologic de preparație

3.2.10 Principiul biomecanic

3.2.11 Principiul estetic de preparare

3.2.12 Instrumentarul utilizat în prepararea dinților pentru proteze fixe

3.2.13 Memento de tehnica preparării dinților pentru proteze fixe

3.2.14 Planul de tratament în protezarea fixă – considerații generale

3.2.15 Planul de tratament prin proteze fixe unitare

3.2.16 Planul de tratament protetic fix al edentațiilor parțiale

3.2.17 Amprentarea în protetica fixă

3.2.18 Proba și adaptarea lucrărilor protetice fixe

3.2.19 Cimentarea în protetica fixă

3.3 Edentația parțială întinsă și totală

3.3.1 Etiologia și tabloul clinic a edentației parțiale întinse și totale

3.3.2 Examene clinice și paraclinice în edentația parțială și edentația totală

3.3.3 Mijloace protetice utilizate în edentația parțial întinsă (epi) și elementele componente ale ppaa și ppas

3.3.4 Algoritm de tratament în edentația parțială întinsă și soluții terapeutice

3.3.5 Abordări terapeutice moderne în edentația totală

CAPITOLUL 4. PARODONTOLOGIE

4.1 Anatomia, structura și funcțiile parodonțiului

4.2 Etiopatogenia bolii parodontale

4.3 Influența infecției parodontale asupra bolilor sistemice

4.4 Diagnosticul parodontal

4.5 Gingivite

4.6 Parodontite

4.7 Tratamentul parodontal

CAPITOLUL 5. PEDODONȚIE

5.1 Erupția dentară

5.2 Profilaxia cariei dentare în perioada de creștere

5.3 Caria dinților temporari

5.4 Caria dinților permanenți imaturi

5.5 Urgențe în practica pedodontică

5.6 Relația medic-pacient în pedodonție

CAPITOLUL 6. ORTODONȚIE ȘI ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ

6.1 Anomaliile dentare

6.1.1 Dinții supranumerari

6.1.2 Anodonția

6.1.3 Incluzia dentară

6.1.4 Reincluzia dentară

6.1.5 Ectopia dentară

6.1.6 Transpoziția dentară

6.1.7 Diastema

6.2 Anomaliile dento-maxilare

6.2.1 Compresiunea de maxilar

6.2.2 Ocluzia adâncă acoperită

6.2.3 Ocluzia deschisă

6.2.4 Sindromul progenic (prognatismul mandibular)

CAPITOLUL 7. CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

7.1 Substanțe anestezice utilizate în stomatologie

7.2 Tehnici folosite în anestezia loco-regională

7.3 Accidente și complicații ale anesteziei loco-regionale în stomatologie

7.4 Indicațiile extracției dentare

7.5 Contraindicații în extracția dentară

7.6 Extracția dentară cu separație interradiculară

7.7 Extracția prin alveolotomie

7.8 Accidente și complicații ale extracției dentare

7.9 Tulburări asociate erupției și/sau incluziei molarului de minte inferior

7.10 Odontectomia molarului de minte inferior

7.11 Odontectomia caninului superior

7.12 Tipuri de lambouri pentru rezecția apicală

7.13 Tratamentul chirurgical preprotetic al părților moi

7.14 Infecțiile periosoase

7.15 Infecții difuze oro-maxilo-faciale

7.16 Fasciita necrozantă cervicală

7.17 Infecțiile nespecifice ale oaselor maxilare

7.18 Osteonecroza maxilarelor

7.19 Comunicarea oro-sinuzală

7.20 Traumatologie oro-maxilo-facială

7.21 Chisturi și tumori benigne ale părților moi orale și cervico-faciale

7.22 Chisturi, tumori benigne și osteopatii ale oaselor maxilare

7.23 Tumori maligne oro-maxilo-faciale

7.24 Luxația temporo-mandibulară: luxația anterioară

7.25 Anchiloza temporo-mandibulară

7.26 Patologia glandelor salivare

7.27 Despicăturile labio-maxilo-palatine

 

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Concursul se va desfășura în limba română și va consta în următoarele etape:

 1. selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul 166/2023;
 2. proba scrisă (proba B) ;
 3. proba clinică sau practică (proba C).

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Desfășurarea concursului:

–  Publicarea anunțului  în data de 29.01.2024.

– Dosarele de concurs se depun, în perioada  29.01.2024 – 09.02.2024 inclusiv, luni-joi 08.00-16,30, vineri 08.00-14.00 la secretarul comisiei la sediul instituţiei din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța.

–  Selecția dosarelor de concurs (Proba A) în perioada  12.02.2024 – 13.02.2024.

Afișarea rezultatelor la selecția dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice în data de 13.02.2024.

Contestațiile privind rezultatul la selecția dosarelor se depun la secretarul comisiei  până la data de 14.02.2024, la sediul instituţiei din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța.

Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor   în data de 15.02.2024.

 – Proba scrisă (Proba B)  în data de 20.02.2024, ora 09.00, la sediul instituţiei, din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr.5 (CASA DE CULTURĂ I.N.ROMAN – BIBLIOTECĂ) municipiul Medgidia, județul .Constanța.

– Afișarea rezultatelor la proba scrisă  în data de 20.02.2024.

– Contestațiile privind rezultatul la proba scrisă  se depun la secretarul comisiei  până la data de 21.02.2024.

Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor în data de 22.02.2024.

– Proba clinică sau practică (Proba C) în data de 23.02.2024  ora 09.00, la sediul instituţiei, din municipiul Medgidia,  str. Republicii, nr.5 (CASA DE CULTURĂ I.N.ROMAN – BIBLIOTECĂ) municipiul Medgidia, județul .Constanța.

– Afișarea rezultatelor la proba clinică sau practică  în data de 26.02.2024.

– Contestațiile privind rezultatul la proba clinică sau practică se depun la secretarul comisiei până la data de 27.02.2024.

–  Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor  în data de 28.02.2024.

 

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul și pe pagina de internet a instituției  – primaria-medgidia.ro, e – mail: office@primaria-medgidia.ro, în data de 29.02.2024,  prin specificarea mențiunii admis sau respins.

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Buhuș Tudora, consilier superior – Serviciul Resurse Umane S.S.M., adresă, str. Republicii, nr.9, bl.G2, municipiul Medgidia, județul Constanța,  e-mail resurse-umane@primaria-medgidia.ro, tel.0241 812.300.

 

Afișat astăzi 29.01.2024 ora 10.00 la sediul din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța și pe pagina de internet a instituției.