Anunț privind rezultatul probei interviu la examenul organizat în data de 11.12.2023, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcționari publici din cadrul Poliției Locale a municipiului Medgidia

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (3) și art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul instituției Punctaj proba interviu Rezultatul probei interviu
1. 1543/13.11.2023 Poliţist local, clasa I, grad profesional principal Compartiment Dispecerat 73,67 ADMIS
2. 1612/22.11.2023 Poliţist local, clasa I, grad profesional superior Compartiment Activitate comercială 81,33 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării, conform art. 63 din HG nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afișat astăzi, 11.12.2023, ora 16.30, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia și la sediul Poliției Locale a mun. Medgidia, str. Republicii, nr. 34.

                                                                                                                   

Secretar comisie examen: Andreea-Eugenia IVAN – Consilier resurse umane