14 proiecte de hotărâre aprobate în ședința ordinară a lunii aprilie, în municipiul Medgidia

Ieri, 22 aprilie 2021, membrii Consiliului Local al municipiului Medgidia s-au întrunit în ședința ordinară a lunii aprilie.

Primul proiect admis pe ordinea de zi a fost pentru modificarea H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor care se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul I al anului școlar 2020 – 2021.

Următoarele proiecte de hotărâre votate au privit aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul Medgidia, aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale și a celor construite din fond locativ de stat din municipiul Medgidia, pentru anul 2021, precum și aprobarea preluării unor bunuri domeniu public al municipiului Medgidia aflate în administrarea S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. și transferul acestora în administrarea Consiliului Local al municipiului Medgidia, prin D.G.D.P.P.

Punctul cu numărul 6 pe ordinea de zi îl reprezintă proiectul pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 131/21.12.2020 privind atribuirea în folosință gratuită către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța a unei părți din imobilul situat în Medgidia, str. Republicii, nr. 56.

Totodată au fost votate și proiectele de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilelor teren intravilan aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificate cu numerele cadastrale 110246 și 110181 înscrise în Cartea Funciară Nr. 110246 și Nr. 110181.

Pe ordinea de zi a lunii aprilie a fost votat și proiectul privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Medgidia în conformitate cu Legea nr. 350/2005.

Un alt proiect de hotărâre votat a fost referitor la atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate în extravilanul municipiului Medgidia.

În cadrul ședinței au fost admise proiectele privitoare la aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, al Poliției Locale a municipiului Medgidia, precum și al Clubului Sportiv ”MEDGIDIA”, pentru anul 2021.

Următorul punct pe ordinea de zi a privit mandatarea Primarului municipiului Medgidia să semneze contractul de vânzare – cumpărare în formă autentică și alocarea sumei reprezentând prețul final stabilit în urma finalizării procedurii de negociere, cu privire la imobilele Complex Sportiv amplasate în intravilanul municipiului Medgidia, str. Cimentului, având numerele cadastrale 103122 și 103123.

La finalul ședinței, consilierii locali și-au exprimat votul privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 2021.