Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 22 aprilie 2021, orele 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 60/09.04.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor care se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul I al anului școlar 2020 – 2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 61/09.04.2021 privind mandatarea Primarului municipiului Medgidia să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru achiziționarea unui imobil, în vederea amenajării și funcționării unui adăpost în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Medgidia.
 3. Proiect de hotărâre nr. 62/09.04.2021 privind aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 4. Proiect de hotărâre nr. 63/09.04.2021 privind aprobarea preluării unor bunuri domeniu public al municipiului Medgidia aflate în administrarea S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. și transferul acestora în administrarea Consiliului Local al municipiului Medgidia, prin D.G.D.P.P.
 5. Proiect de hotărâre nr. 64/09.04.2021 privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale și a celor construite din fond locativ de stat din municipiul Medgidia, județul Constanța, pentru anul 2021.
 6. Proiect de hotărâre nr. 65/09.04.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 131/21.12.2020 privind atribuirea în folosință gratuită către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța a unei părți din imobilul situat în Medgidia, str. Republicii, nr. 56, județul Constanța.
 7. Proiect de hotărâre nr. 66/09.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Medgidia în conformitate cu Legea nr. 350/2005.
 8. Proiect de hotărâre nr. 67/12.04.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110246 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110246.
 9. Proiect de hotărâre nr. 68/13.04.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110181 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110181.
 10. Proiect de hotărâre nr. 69/13.04.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate în extravilanul municipiului Medgidia, județul Constanța.
 11. Proiect de hotărâre nr. 70/13.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pentru anul 2021.
 12. Proiect de hotărâre nr. 71/13.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Medgidia, pentru anul 2021.
 13. Proiect de hotărâre nr. 72/13.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „MEDGIDIA”, pentru anul 2021.
 14. Proiect de hotărâre nr. 73/14.04.2021 privind mandatarea Primarului municipiului Medgidia să semneze contractul de vânzare – cumpărare în formă autentică și alocarea sumei reprezentând prețul final stabilit în urma finalizării procedurii de negociere, cu privire la imobilele Complex Sportiv amplasate în intravilanul municipiului Medgidia, str. Cimentului, județul Constanța, având număr cadastral 103122 și 103123.
 15. Proiect de hotărâre nr. 74/15.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 2021.