Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 31 martie 2021, orele 16:30

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Depunerea jurământului de către supleant, respectiv domnul Brânză Dumitru
 2. Depunerea jurământului de către supleant, respectiv domnul Sali Sabri
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură, ca urmare a demisiei domnului Bereș Adrian – Petre
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru probleme de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – culturale și culte, ca urmare a demisiei domnului Teodorescu Valeriu – Romeo
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale H.C.L. nr. 117/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Medgidia în Consiliile de Administrație și în Comisiile de evaluare și asigurarea calității, ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Medgidia, începând cu anul școlar 2020 – 2021
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2021
 7. Proiect de hotărâre privind instituirea unor sectoare de drum cu sens unic din municipiul Medgidia
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor care se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul I al anului școlar 2020 – 2021
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Medgidia
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii domnului Tutungiu Nicolae în funcția de conducere de director al Clubului Sportiv „Medgidia”
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE IMOBIL STRADA REPUBLICII, NR. 34 DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA – FAZA D.A.L.I.”
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia, județul Constanța
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al Municipiului Medgidia, conform Anexei la procesul – verbal al comisiei de inventariere nr. 3381/09.03.2021
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 14037 mp, având număr cadastral 102314 și înscris în Cartea funciară nr. 102314 a unității administrativ – teritoriale Medgidia
 15. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Medgidia, județul Constanța a ofertei de donație autentificată sub nr. 343/18.02.2021, din partea EGAL TEAM S.R.L
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 134/21.12.2020 privind aprobarea documentației de primă înscriere a unor imobile în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și includerea în domeniul public al Municipiului Medgidia
 17. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 133 mp, având număr cadastral 106095 și înscris în C.F. nr. 106095, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 109026 și înscris în Cartea Funciară Nr. 109026
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor tip A.N.L. în municipiul Medgidia, în anul 2021
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a persoanelor tolerate în locuințele aparținând U.A.T. Medgidia
 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate în tehnologii și surse alternative de energie – Medgreen – sud-est și Regiunea București – Ilfov” a unei părți, respectiv camera 20, parte a imobilului situat în municipiul Medgidia, str. Decebal, nr. 35, județul Constanța, proprietate publică a municipiului Medgidia, identificat cu nr. cadastral 108060 și înscris în Cartea funciară nr. 108060, pe o perioadă de 5 ani
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, previzionat pentru anul 2021
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia
 24. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2021

II. DIVERSE:

 1. Adresa Spitalului Municipal Medgidia nr. 3535/18.03.2021, înregistrată sub nr. 7844/19.03.2021
 2. Informarea Consilului Local cu privire la faptul că la data de 31.12.2020 Municipiul Medgidia nu înregistra plăți restante