ANUNȚ CURSURI DE FORMARE ȘI CALIFICARE ASISTENȚI MATERNALI

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța desfășoară Proiectul „Mai implicat! Mai integrat!” – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/476/4/18/12936, prin care se dorește extinderea rețelei de asistenți maternali prin identificarea și recrutarea persoanelor care corespund criteriilor și care doresc să urmeze cursurile de calificare pentru exercitarea funcției de asistent maternal profesional, în vederea asigurării resursei umane necesare scăderii numărului de copii și tineri instituționalizați și areducerii riscului de separare a copilui de familie.

  Persoanele selectate pentru a deveni asistenți maternali vor beneficia de programe GRATUITE de calificare de 360 de ore, în urma unei evaluări inițiale a cursanților. În urma participării la cursurile de formare profesională, absolvenții vor primi un certificat de Calificare Profesională, devenind astfel ASISTENȚI MATERNALI.

  Pentru accesarea cursurilor de calificare Asistent Maternal, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să aibă vârsta minimă de 18 ani;
  • să fie absolvenți ai învățământului general obligatoriu;
  • să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist, în urma evaluării psihologice efectuate de psihologul Biroului Alternative de Tip Familial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța; Evaluarea psihologică se va efectua, de asemenea, tuturor membrilor familiei cu care locuiesc persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști;
  • să aibă o stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinica teritorială;
  • să prezinte certificat de integritate comportamentală în conformitate cu prevederile Legii 118/2019;

  Persoanele interesate se pot adresa telefonic, de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vinerea între orele 8.00-14.00 la nr. de telefon 0241/488659, persoană de contact doamna Sporea Maria – expert grup țintă.

   

  IMPORTANT! Facem următoarele precizări:

  • Solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de asistenți personali și asistenți maternali profesioniști;
  • Solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de pensionari și calitatea de asistenți maternali profesioniști;
  • Solicitanții trebuie să aibă drept de folosință asupra locuinței (demonstrat cu acte) și să asigure o cameră separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;
  • Solicitanții trebuie să nu aibă înscris în cazierul judiciar antecedente penale.

   

  Proiectul mai sus amintit –“Mai implicat! Mai integrat!” este conex proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POR (2014-2020) – Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale – Cod proiect SMIS  119874

  În urma implementării acestui proiect, în Municipiul Medgidia vor fi realizate următoarele obiective:

  – Construirea și dotarea a două case de Tip Familial, situate în municipiul Medgidia, str. Progresului FN, județul Constanța, cu o capacitate de 16 locuri, destinate copiilor/tinerilor din Centrul  de Plasament Ovidiu.

  – Extinderea/modernizarea/dotarea imobiluiui situat în municipiul Medgidia, str. Theodor Aman, nr. 44, în vederea deschiderii  unui Centru de Zi cu o capacitate de 30 de locuri, destinat beneficiarilor din Centrul de Plasament Ovidiu, precum și a celor din comunitate.