Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 25 februarie 2021, orele 16:30

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Medgidia, al domnului BEREȘ ADRIAN – PETRE.
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Medgidia, al domnului TEODORESCU VALERIU – ROMEO.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 78/30.07.2020 privind aprobarea solicitării Guvernului României de transmitere a unei suprafețe de 5 ha din imobilul 387 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Medgidia, județul Constanța, în vederea extinderii Cimitirului Ortodox Medgidia.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială.
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea unui sprijin financiar pentru femeile singure și cuplurile infertile din municipiul Medgidia pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro FIV – „O NOUĂ ȘANSĂ”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de lucru, în vederea acordării ajutoarelor de urgență de la bugetul local, precum și a listei cu situațiile deosebite în care se acordă.
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico – edilitare care se execută pe domeniul public/privat al municipiului Medgidia.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic de detaliu pentru construire imobil parter cu funcțiunea de comerț, amenajare acces, construire totem și branșament utilități, generat de imobilul amplasat în județul Constanța, municipiul Medgidia, strada Tudor Vladimirescu, numărul 3, lot 1 și lot 2/1/2, identificat cu număr cadastral 109515.
 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a unui număr de 2 încăperi și o cameră depozitare, în suprafață utilă totală de 35,40 mp și a terenului aferent acestora, parte a imobilului situat în municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 56, județul Constanța, proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cu nr. cadastral 1160-2 și înscris în Cartea funciară nr. 102537, pe o perioadă de 5 ani.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate.
 11. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea H.C.L. nr. 125/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2021 în Municipiul Medgidia, ca urmare a prevederilor Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 12. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Medgidia și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.
 13. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului privind decontarea biletelor și emiterea legitimațiilor pentru transportul local de călători în municipiul Medgidia, aprobat prin H.C.L. nr. 30/28.02.2011.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de director al Clubului Sportiv Medgidia.
 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 109038 și înscris în Cartea Funciară Nr. 109038.
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110182 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110182.
 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 109031 și înscris în Cartea Funciară Nr. 109031.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII LA REȚEAUA TEN-T ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ MEDGIDIA-DOBRICH – ETAPA A II-A”.

 

II. DIVERSE:

 1. Adresa domnului NEACȘU GEORGICĂ, înregistrată sub nr. 3549/04.02.2021.
 2. Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2020, la nivelul Municipiului Medgidia.

 

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia