Bibliografie pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor contractuale de conducere din cadrul D.G.D.P.P. Medgidia

 

 • Șef Serviciu, gradul profesional II, Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier;
 • Șef Serviciu, gradul profesional II, Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări.

 

 1. U.G nr. 57/2019 privind  Codul  Administrativ;
 2. Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Lege nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanţa Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordonanţa Guvernului 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
 11. Hotărârea Guvernului 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordonanţa Guvernului 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.