„Servicii de organizare a 2 editii de Tabara de Pictura Internationala pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”

Municipiul Medgidia, intentioneaza sa achizitioneze, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5-Paragraful 8, art. 101 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor la atribuirea contractului de achititie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa 2 din Legea 98/2016.

Servicii de organizare a 2 editii de Tabara de Pictura Internationala pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423, , cod CPV 79952100-3.

Descrierea succinta a evenimentului: 

 

In vederea conservarea patrimoniului cultural, pentru a aduce valoare adaugata întregii regiuni Romania – Bulgaria şi pentru îmbunătățirea utilizarii durabile a resurselor culturale între parteneri, a fost incheiat un contract de finantare aferent proiectului Culture in Eternity”.in cadrul programului Romania-Bulgaria Cross – Border Cooperation Operational Programme 2014-2020, Axa Prioritară 2 – O regiune Verde, Obiectiv Specific – 2.1. Îmbunătățirea utilizarii durabile a resurselor și patrimoniului natural și a patrimoniului cultural.

In acest sens se doreste achizitionarea de servicii ce constau in:

 

  • Organizarea a 2 editii de Tabara de Pictura Internationala in Municipiul Medgidia (o editie pe an, respectiv 2019, 2020.

 

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : selectia ofertei se va realiza pe baza criteriului: Pretul cel mai scazut  (conform fisei de date)

 

Valoarea estimata a acestui contract este de: 98.046,22  lei fara TVA, pentru organizarea a 2 editii de Tabera de Pictura Internationala.

Sursa de finantare: Buget Local, Buget de stat, FEDR

Modul de prezentare al ofertei:oferta se va prezenta in plic sigilat pe care va fi notat Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie: Servicii de organizare a 2 editii de Tabara de Pictura Internationala pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423, numele si adresa beneficiarului, numele ofertantului si mentiunea „A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 10.04.2019”.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 10.04.2019, ora 12.00.

 

Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Medgidia, str. Decebal, nr. 35, la Centrul de Informare pentru Cetateni, tel. 0241/820. 800, fax 0241/810 619. Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la nr. de telefon: 0241. 820.800 interior 112.

Data deschiderii ofertelor: 10.04.2019.

Ofertele vor fi redactate in limba romana.

Ofertantii vor trebui sa-si mentina valabila oferta termen de 90 de zile  de la data transmiterii ofertei catre autoritatea contractanta.

contract servicii organizare Tabra de Pictura

fisa date Tabara

formulare

invitatie de participare

Caiet de sarcini Tabara de pictura