Primăria municipiului Medgidia A N U N Ţ Ă scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în intervalul 04-06 iunie 2019

Consilier, I, grad profesional debutant, Compartiment Autoritate Tutelară: 1 post 

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– fara vechime.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

 1. Constitutia Romaniei republicata
 2. Legea nr.188/199 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici, republicata;
 1. Legea nr.215/2001 (r) a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (r), cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Lege nr.287/2009 privind Codul civil (r), cu modificarile si completarile ulterioare, Cartea I, Titlurile II si III
 4. Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil – Capitolul III – Dispoziţii cu privire la cartea I „Despre persoane” a Codului civil şi cu privire la unele legi, Sectiunile 1 si 2;
 5. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (r2), cu modificarile si completarile ulterioare–Cartea a VI-a Proceduri speciale -Titlurile I si II;
 6. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

 

Atributii:

 • efectuarea si redactarea de anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată/birourilor notariale în vederea stabilirii domiciliului minorilor şi exercitării autorităţii părinteşti faţă de aceştia în urma desfacerii căsătoriei;
 • activităţi privind soluţionarea adreselor primite de la diferite instituţii, în termenul şi cu respectarea prevederilor legale;
 • activităţi privind soluţionarea cererilor, sesizărilor, petitiilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, în termenul şi cu respectarea prevederilor legale;
 • asistarea minorilor la solicitarea Poliţiei Municipiului Medgidia, audiaţi în diferite dosare penale;
 • efectuarea si redactarea de anchete sociale, conform H.G. nr.1291/2012 privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului;
 • punerea în executare a legilor şi a altor acte normative, specifice compartimentului;;
  • activităţi privind arhivarea documentelor;
  • activitati referitoare la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei;
 • Executa orice alte sarcini de natura profesionala stabilite de seful ierarhic superioe si deconducatorul institutiei, pentru buna desfasurare a activitatii;
 • Conlucrează cu alte servicii de specialitate din instituţie pentru a obţine  sprijinul necesar în rezolvarea  problemelor specifice, care au conexiuni cu activitatea acestora;
 • Îndeplineşte orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa de post, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului său direct, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte;
 • Îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ea însăşi sau pentru alte persoane, în considerarea funcţiei sale, daruri sau alte avantaje;
 • Respectă codul de conduită şi regulamentul intern al unităţii.
 • Respecta cerintele Sistemului de management al calităţii în Primăria Medgidia.
 • Respecta atributiile pe linie de sanatate si securitate in munca.

 

 

 

Consilier, I, grad profesional superior, Serviciul Cultură: 1 post 

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani, conform fişei postului.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Constitutia Romaniei republicata
 2. Legea nr.188/199 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici, republicata;
 4. Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. OUG nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturare, modificarile si completarile ulterioare;

 

Atribuții:

 • Respectă programul de lucru;
 • Respectă Regulamentul de organizare internă, Regulamentul de organizare și funcționare, fișa postului;
 • Participă la toate manifestările inițiate de Serviciul Cultură;
 • Realizează regia spectacolelor de teatru;
 • Selecționează și promovează tinerele talente din Municipiul nostru în domeniul cultural și artistic;
 • Asistă la organizarea și buna desfășurare a Taberei Internaționale de Pictură ” Lucian Grigorescu ” Medgidia;
 • Se ocupă de colectarea de costume pentru teatru de la teatrele care își înnoiesc garderoba și vor să renunțe la o parte din cele folosite;
 • Va contribui la îmbogățirea fondului de piese de teatru, a bibliotecii de teatru, a fonotecii și a videotecii cu specific artă interpretativă (negative, fonduri muzicale, spectacole, etc.);
 • Adoptă o atitudine civilizată față de angajații Serviciului Cultură, răspunde de spațiile în care repetă; respectă cu strictețe normele de protecție a muncii, pentru stingerea incendiilor sau în caz de calamități naturale;
 • Nu va face nici o deplasare în interiorul sau exteriorul localității sau țării cu formațiile din subordine neînsoțit sau fără știrea șefului de serviciu și a superiorilor ierarhici;
 • Orice deplasare individuală în interes de serviciu în timpul programului trebuie notat în caietul de deplasări;
 • Răspunde de respectarea strictă a programului de lucru stabilit, orice rămânere peste program v-a fi adusă la cunoștință șefului de serviciu și răspunde în totalitate de tot ce se întâmplă în toată clădirea în cazul în care este singur sau cu formațiile de care răspunde;
 • Participă la schimburi de experiență sau cursuri care vin în sprijinul pregătirii profesionale;
 • Răspunde personal de ordinea, curățenia și integritatea inventarului din încăperile unde repetă;
 • Execută orice alte sarcini de natură profesională stabilite de șeful ierarhic și de conducătorul instituției pentru buna desfășurare a activității;
 • Cunoaște și aplică procedurile operaționale conform manualului de management al calității.

 

 

 

 

 

Inspector, I, grad profesional debutant, Birou Achiziții: 1 post 

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– fara vechime.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

 1. Constitutia Romaniei republicata
 2. Legea nr.188/199 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici, republicata;
 4. Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice
 6. Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 7. Legea nr. 101 / 2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 8. Ordonanta de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 9. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din 08.06.2018

 

Atribuţii :

 

 • Identifica anunturile publicate publicate pe website-urile oficiale (SEAP) privitoare la contractele de achizitii publice.
 • Monitorizeaza statusul achizitiilor pe rol (clarificari, contestatii, amanari, anulari, etc);
 • Studiaza si elaboreaza si elaboreaza continutul documentatiei de atribuire-cand este cazul (referate, note justificative/strategii, fise de date, formulare) pentru procedurile de achiziţii publice organizate, pe baza documentaţiei primite de la compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, care solicită demararea acestora;
 • Intocmeste documentatia solicitata prin caietul de sarcini, in vederea participarii la procedurile de achizitii publice;
 • Selecteaza modalitatea de realizare a achizitiilor publice, respectiv prin achizitie directa sau, dupa caz, prin utilizarea unei din procedurile de atribuire: licitatie deschisa, restransa, procedura simplificata, negociere fara publicare a unui anunt de participare
 • Elaboreaza , utilizeaza si arhiveaza documentatia de atribuire a contractelor de achizitie-documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire selectata pentru aceasta.
 • Pune la dispozitia operatorilor economici documentatia de atribuire, conform modalitatii stabilite de legislatia in vigoare.
 • Realizeaza si transmite spre publicare , cu respectarea termenelor legale, utilizand mijloacele electronice la dispozitie, anunturile de intentie, de participare, si de atribuire catre SEAP sau in cazul procedurii simplificate pe anexa 2, pe site-ul institutiei
 • Primeste de la ANAP notificarile privind invalidarea unor anunturi, remediaza lipsurile sau omisiunile, conform motivatiei pe care se sustine notificarea in cauza, precum si acceptul sau refuzul de la derogarile solicitate.
 • Raspunde de respectarea intocmai a modalitatilor de desfasurare pentru fiecare din procedurile de atribuire selectate si lansate.
 • Intocmeste si pastreaza dosarul achizitiei publice cu toate documentele aferente continute de acesta, specificate conform legislatiei in vigoare.
 • Raspunde de solutionarea eventualelor contestatii privind derularea procedurii de achizitii publice.
 • Asigură organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru bunuri, servicii şi lucrări conform legii.
 • Propune primarului spre aprobare pe baza referatelor intocmite, componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor;
 • Asigură întocmirea formalitaţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;
 • Organizează şi desfăşoară activităţi privind primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor la procedurile organizate;
 • Întocmeşte procesele verbale de deschidere a ofertelor, de analiză şi de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi clarificările la proceduri;
 • Comunică către ofertanţii participanţi rezultatele procedurilor de achiziţie publică;
 • Înregistrează contestaţiile şi asigură comunicarea acestora către autoritatile publice, ofertanţii implicaţi în procedură şi comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor;
 • Asigură transmiterea rezultatului analizei contestaţiilor tuturor factorilor în drept;
 • Asigură restituirea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie publică;
 • Întocmeşte rapoarte de achiziţii publice la termenele stabilite prin acte normative şi le transmit;
 • Întocmeşte note de comandă pentru achiziţiile directe demarate prin intermediul Biroului de Achizitii Publice;
 • Transmite documentaţiile de achiziţie publică spre validare către A.N.A.P. prin intermediul S.E.A.P.;
 • Publică anunţul sau invitaţia de participare ca urmare a validării transmise;
 • Are obligativitatea cunoaşterii şi aplicării legislaţiei în vigoare, aferente biroului de achiziţii publice;
 • Face parte din comisia pentru evaluarea ofertelor, selectare si adjudecare
 • Transmite ofertanţilor (în curs) rezultatul adjudecării (în termen legal), concepe şi redactează contractul pentru achiziţie (bunuri, servicii, lucrări) încheiat în urma procedurii de achizitie selectate; se ocupă de semnarea contractului de către părţi;
 • Dă informaţii solicitanţilor asupra procedurilor în curs;
 • Conlucrează cu alte servicii de specialitate din instituţie pentru a obţine  sprijinul necesar în rezolvarea  problemelor specifice, care au conexiuni cu activitatea acestora;
 • Îndeplineşte orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa de post, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului său direct, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte;
 • Îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ea însăşi sau pentru alte persoane, în considerarea funcţiei sale, daruri sau alte avantaje;
 • Respectă codul de conduită şi regulamentul intern al unităţii.
 • Respecta cerintele Sistemului de management al calităţii în Primăria Medgidia.
 • Respecta atributiile pe linie de sanatate si securitate in munca.

 

 

 

Proba scrisă se va desfăşura la data de 04 iunie 2019, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi la data de 06 iunie 2019, ora 1000.

Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează şi se pot lua de la sediul primăriei, Compartimentul Resurse Umane, cam.19.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada 03.05.2019 – 23.05.2019, iar dosarul de concurs, va conţine în mod obligatoriu :

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

PRIMAR,

VALENTIN VRABIE

 

 

Afişat azi : 03 mai 2019