DECIZIE privind anularea procedurii simplificate proprii a contractului de achiziție publică pentru „Servicii de restaurant și catering pentru organizare de evenimente/seminarii/reuniuni aparținând Municipiului Medgidia”

Prin prezenta, autoritatea contractantă Municipiul Medgidia, aduce la cunoștință tuturor ofertanților/operatorilor economici interesați de participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziție „Servicii de restaurant și catering pentru organizare de evenimente/ seminarii/ reuniunii aparținând Municipiului Medgidia”, decizia de anulare a procedurii de atribuire în conformitate cu art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv: „Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri … c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului”.

Această decizie intervine datorită modificărilor legislative în domeniul achizițiilor publice ce au apărut ca urmare a publicării Legii nr. 208/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Astfel, articolul 111, alineatul (6) s-a modificat și are următorul cuprins: „Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. a) şi b), ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale”.

Anularea proceduri intervine prin prisma faptului că, în documentația de atribuire, autoritatea contractantă a inclus ca și criteriul de atribuire „Prețul cel mai scăzut”, introdus prin Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, criteriu ce a fost în vigoare până la data de 13.09.2022, care prevedea: „Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, şi a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul de la art. 7 alin. (1) lit. d), sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d), ţinând-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale”.

Acest criteriu a fost aplicat deoarece valoarea estimată a acordului-cadru era de 1.600.000 lei fără TVA, valoare ce era mai mică decât pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d), respectiv „3.636.150 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2”.

Având în vedere motivele invocate mai sus, considerăm întemeiată decizia de anulare a procedurii de atribuire în conformitate cu art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.