Proces-verbal privind rezultatele obținute la proba interviului organizat în data de 21.06.2022, orele 10:00, în vederea ocupării unui număr de: 1 post pentru funcții contractuale de execuție vacante de ADMINISTRATOR BAZA SPORTIVĂ CIMENTU, Compartiment Administrativ la Clubul Sportiv Medgidia

Comisia de concurs constituită în baza deciziei nr. 564 din 16.05.2022, în ziua de 21.06.2022, ora 10:00, conform planificării, am susținut proba interviului cu candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post de ADMINISTRATOR BAZA SPORTIVĂ CIMENTU, vacant în cadrul Clubului Sportiv Medgidia.

În urma desfășurării probei interviului, candidații au obținut următoarele rezultate:

 

Nr. crt Codul de identificare al candidatului Funcția pentru care concurează Punctaj probă interviu Rezultat proba interviu

ADMIS/ RESPINS

1. CSM-2022-641-009 ADMINISTRATOR BAZA SPORTIVĂ CIMENTU 75 ADMIS

 

  • Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut:
  1. minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție;
  2. Punctajul final al concursului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisa și
  3. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acelaşi post, cu condiția ca aceştia să fi obținut punctajul minim
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație în termen de 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei interviu (până în data de 23.06.2022, orele 14:00), la locul desfășurării interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
  • Contestațiile se soluționează de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Clubului Sportiv Medgidia, în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere (până în data de 24.06.2022, orele 14:00).

 

COMISIA DE CONCURS

PRESEDINTE – TOADER PETRUTA DANIELA

MEMBRU – GHEORGHE CAMELIA

MEMBRU –  MITICI CARMEN

SECRETAR  – OBREJA ALEXANDRU – IULIAN

 

Afișat astăzi, 22.06.2022, orele 14:00 la sediul Clubului Sportiv Medgidia și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.