Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat în data de 11.04.2022 în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacantă

Nr.

Crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Serviciul Punctaj

 probă scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1 8528/16.03.2022 Consilier debutant Compartiment

Tehnic-Investiții

85,27 Admis
2 8699/17.03.2022 Consilier superior Compartiment

Tehnic-Investiții

96,19 Admis
3 8507/16.03.2022 Consilier asistent Birou Juridic 87,22 Admis
4 10754/29.03.2022 Consilier asistent Birou Juridic 32,14 Respins

 

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă  candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție.

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 14.04.2022, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, conform art. 56 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

 

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier principal

 

 

Afişat astăzi, 12.04.2021, ora 10,00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.