Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 25 noiembrie 2021, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 204/10.11.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la 30.09.2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 206/11.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2021.
 3. Proiect de hotărâre nr. 208/11.11.2021 privind aprobarea aderării comunei Săcele din județul Constanța la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanţa”.
 4. Proiect de hotărâre nr. 209/11.11.2021 privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu” din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.
 5. Proiect de hotărâre nr. 210/11.11.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a Centralei Termice nr. 13, în vederea valorificării.
 6. Proiect de hotărâre nr. 211/11.11.2021 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice, prin eșalonare la plată.
 7. Proiect de hotărâre nr. 212/12.11.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a imobilului Grup sanitar public Bazar, situat în mun. Medgidia, str. Pieței, jud. Constanța, în vederea demolării.
 8. Proiect de hotărâre nr. 213/12.11.2021 privind radierea dreptului de proprietate al Municipiului Medgidia pentru imobilul teren în suprafață de 414 mp, situat în mun. Medgidia, str. Libertății, nr. 1 A, jud. Constanța.
 9. Proiect de hotărâre nr. 214/12.11.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului De 1856 tronson 3 situat în extravilanul municipiului Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 13236/11.11.2021.
 10. Proiect de hotărâre nr. 215/16.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2021.
 11. Proiect de hotărâre nr. 216/16.11.2021 privind transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 20 mp teren, parte din imobilul identificat cu număr cadastral 104956 și înscris în Cartea Funciară Nr. 104956, proprietate publică a Municipiului Medgidia, către S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A.

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia