Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 28 octombrie 2021, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 179/14.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022.
 2. Proiect de hotărâre nr. 180/14.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2021.
 3. Proiect de hotărâre nr. 181/14.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia.
 4. Proiect de hotărâre nr. 182/14.10.2021 privind aprobarea siglei Clubului Sportiv „MEDGIDIA”.
 5. Proiect de hotărâre nr. 183/14.10.2021 privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui imobil din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.
 6. Proiect de hotărâre nr. 184/14.10.2021 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Medgidia în Consiliile de Administrație ale unor unități de învățământ preuniversitar din municipiul Medgidia, începând cu anul școlar 2021-2022.
 7. Proiect de hotărâre nr. 185/14.10.2021 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 300 mp, având număr cadastral 100540 și înscris în C.F. nr. 100540, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Proiect de hotărâre nr. 186/14.10.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110425 și înscris în Cartea Funciară nr. 110425.
 9. Proiect de hotărâre nr. 187/14.10.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului-teren situat în intravilanul municipiului Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 12107/12.10.2021.
 10. Proiect de hotărâre nr. 188/14.10.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului compus din construcțiile amplasate pe terenul în suprafață de 1396 mp situat în intravilanul municipiului Medgidia, Șoseaua Constanței, nr. 8H, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 12119/13.10.2021.
 11. Proiect de hotărâre nr. 189/15.10.2021 privind aprobarea închirierii unui imobil, în vederea desfășurării activității unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia, județul Constanța.
 12. Proiect de hotărâre nr. 190/15.10.2021 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 22 mp, având număr cadastral 100377 și înscris în C.F. nr. 100377, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 13. Proiect de hotărâre nr. 191/25.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare infrastructură rutieră satele Valea Dacilor și Remus Opreanu din municipiul Medgidia”.
 14. Proiect de hotărâre nr. 192/25.10.2021 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire creșă mare în municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 15. Proiect de hotărâre nr. 193/25.10.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE IMOBIL STRADA REPUBLICII, NR. 34 DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA” – FAZA P.Th.
 16. Proiect de hotărâre nr. 194/25.10.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110475 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110475.
 17. Proiect de hotărâre nr. 195/25.10.2021 privind mandatarea Primarului Municipiului Medgidia să îndeplinească toate formalitățile necesare achiziționării imobilului teren și construcții situat în intravilanul municipiului Medgidia, str. Mehmet Nyazi, nr. 1, județul Constanța, având număr cadastral 104607 și înscris în Cartea Funciară Nr. 104607.
 18. Proiect de hotărâre nr. 196/27.10.2021 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al U.A.T. Medgidia a imobilelor terenuri extravilane aferente puțurilor nr. 5, 6 și 7, identificate cu numerele cadastrale 109939, 109936, respectiv 109942 și înscrise în Cartea Funciară Nr. 109939, 109936, respectiv 109942.
 19. Proiect de hotărâre nr. 197/27.10.2021 privind includerea în domeniul public al municipiului Medgidia a imobilelor terenuri și construcții ce formează Complexul Sportiv situat în mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 1(fostă Cimentului), respectiv Lot 1 identificat cadastral cu nr. 103122 și înscris în Cartea Funciară nr. 103122 și Lot 2 identificat cadastral cu nr. 103123 și înscris în Cartea Funciară nr. 103123.
 20. Proiect de hotărâre nr. 198/27.10.2021 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Medgidia în comisia de evaluare a probei interviu, pentru fiecare unitate de învățământ, la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 21. Proiect de hotărâre nr. 199/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod rutier peste Canalul Dunăre-Marea Neagră din municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 22. Proiect de hotărâre nr. 200/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Construire centură ocolitoare Medgidia”.
 23. Proiect de hotărâre nr. 201/27.10.2021 privind darea în administrare a unor bunuri proprietate publică a Municipiului Medgidia și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia, către Clubul Sportiv „MEDGIDIA”.

 

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia