Concurs de recrutare personal pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de Director, gradul II, al Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia

Primăria Municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează la sediul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia ȋn perioadata 25.06.2019-28.06.2019, concurs de recrutare personal pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de Director, gradul II, al Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05.2019-13.06.2019, perioada de depunere a dosarelor, termenul limită 13.06.2019, ora 1630 la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B;
 • 25 iunie 2019, ora 1000 – proba scrisă;
 • 28 iunie 2019, ora 1000 – proba interviu.

 

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute in art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 23.03. 2011.

Condiţii specifice de participare:

 • candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă;
 • vechime ȋn specialitatea studiilor minim 3 ani;
 • vechime ȋntr-o funcţie de conducere minim 1 an;
 • vechime ȋn muncă minim 5 ani.

Bibliografie:

 1. LEGEA 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 2. LEGEA nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
 3. CODUL MUNCII, republicat cu modificările si completările ulterioare;
 4. LEGEA nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;
 5. LEGEA nr. 102/ 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cu modificările si completările ulterioare;
 6. LEGEA nr. 114/ 1996, Legea Locuinţei, cu modificările și completările ulterioare;
 7. LEGEA nr. 152/ 1998, privind ȋnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările si completările ulterioare;
 8. O.G. nr. 27/ 2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii, copie a actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum și copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare, adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă și ȋn specialitatea studiilor, vechimea ȋntr-o funcţie de conducere, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, curriculum vitae.

Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia- secretarul comisiei de concurs insp. RU (cam. 3), telefon 0241_814.085.