„Servicii de organizare a 2 editii de Tabara de Pictura Internationala si a 12 Ateliere de creatie pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”

Servicii de organizare a 2 editii de Tabara de Pictura Internationala si a 12 Ateliere de creatie pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423, lot 1 si 2, coduri CPV 79952100-3 si 92312000-1.

Descrierea succinta a evenimentului: 

 

In vederea conservarea patrimoniului cultural, pentru a aduce valoare adaugata întregii regiuni Romania – Bulgaria şi pentru îmbunătățirea utilizarii durabile a resurselor culturale între parteneri, a fost incheiat un contract de finantare aferent proiectului Culture in Eternity”.in cadrul programului Romania-Bulgaria Cross – Border Cooperation Operational Programme 2014-2020, Axa Prioritară 2 – O regiune Verde, Obiectiv Specific – 2.1. Îmbunătățirea utilizarii durabile a resurselor și patrimoniului natural și a patrimoniului cultural.

In acest sens se doreste achizitionarea de servicii ce constau in:

 

  • Organizarea a 2 editii de Tabara de Pictura Internationala in Municipiul Medgidia (o editie pe an, respectiv 2019, 2020);
  • Organizarea a 12 Ateliere de creatie in Municipiul Medgidia (4 ateliere x 3 ani);

Documentele de calificare si modul de elaborarea a ofertei/ofertelor sunt cele specificate in caietul de sarcini si fisa de date.

 

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : selectia ofertei se va realiza pe baza criteriului: Pretul cel mai scazut  (conform fisei de date)

 

Valoarea estimata a acestui contract este de: 149.814,62 lei fara TVA, reprezentand 98.046,22 lei fara TVA pentru organizarea a 2 editii de Tabera de Pictura Internationala- lot 1 si 51.768,40 lei fara TVA pentru organizarea a 12 ateliere de creatie – lot 2.

Sursa de finantare: programului Romania-Bulgaria Cross – Border Cooperation Operational Programme 2014-2020, Axa Prioritară 2 – O regiune Verde, Obiectiv Specific – 2.1.

Modul de prezentare al ofertei:oferta se va prezenta in plic sigilat pe care va fi notat Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie: Servicii de organizare a 2 editii de Tabara de Pictura Internationala si a 12 Ateliere de creatie pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423, lot 1 si 2, numele si adresa beneficiarului, numele ofertantului si mentiunea „A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 07.03.2019”.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 07.03.2019, ora 16.00.

 

Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Medgidia, str. Decebal, nr. 35, la Centrul de Informare pentru Cetateni, tel. 0241/820. 800, fax 0241/810 619. Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la nr. de telefon: 0241. 820.800 interior 112.

Data deschiderii ofertelor: 08.03.2019.

Ofertele vor fi redactate in limba romana.

Ofertantii vor trebui sa-si mentina valabila oferta termen de 90 de zile  de la data transmiterii ofertei catre autoritatea contractanta.

Documentaţia de atribuire a achiziţiei se poate descărca de pe  pagina web: www.primaria-medgidia.ro,  secţiunea Anunturi.

 

Invitatia de participare

Formulare

Draft de contract Tabara internationala de pictura

Draft de contract Ateliere de creatie

Fisa de date

CS