„Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423, lot 1-Servicii artistice si lot 2- Reconstituiri istorice

Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423, lot 1-Servicii artistice si lot  2- Reconstituiri istorice”, cod proiect RO-BG 423.

Descrierea succinta a evenimentului: 

 

In vederea conservarii patrimoniului cultural, pentru a aduce valoare adaugata întregii regiuni Romania – Bulgaria şi pentru îmbunătățirea utilizarii durabile a resurselor culturale între parteneri, a fost incheiat un contract de finantare aferent proiectului Culture in Eternity”.in cadrul programului Romania-Bulgaria Cross – Border Cooperation Operational Programme 2014-2020, Axa Prioritară 2 – O regiune Verde, Obiectiv Specific – 2.1. Îmbunătățirea utilizarii durabile a resurselor și patrimoniului natural și a patrimoniului cultural.

In acest sens se doreste achizitionarea de servicii ce constau in:

 

  • Organizarea unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice;.

 

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : selectia ofertei se va realiza pe baza criteriului: Pretul cel mai scazut  (conform fisei de date)

 

Valoarea estimata a acestui contract este de: 1.095.037,82 lei fara T.V.A., pentru organizarea unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice.

Reprezentand:

      – 730.484,87 lei fara TVA– Lot 1 – Servicii artistice
    – 364.552,95 lei fara TVA– Lot 2 – Servicii de reconstituiri istorice

 

Sursa de finantare: Buget Local, Buget de stat, FEDR

Modul de prezentare al ofertei:oferta se va prezenta in plic sigilat pe care va fi notat Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie: Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423, lot 1-Servicii artistice si lot 2-Reconstituiri istorice, numele si adresa beneficiarului, numele ofertantului si mentiunea „A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor” 16.04.2019

 

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 16.04.2019, ora 12.00.

 

Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Medgidia, str. Decebal, nr. 35, la Centrul de Informare pentru Cetateni, tel. 0241/820. 800, fax 0241/810 619. Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la nr. de telefon: 0241. 820.800 interior 112.

Data deschiderii ofertelor: 16.04.2019.

Ofertele vor fi redactate in limba romana.

Ofertantii vor trebui sa-si mentina valabila oferta termen de 90 de zile  de la data transmiterii ofertei catre autoritatea contractanta.

Documentaţia de atribuire a achiziţiei se poate descărca de pe  pagina web: www.primaria-medgidia.ro,  secţiunea Anunturi.

 

 

fisa date

formulare

invitatie de participare

Caiet de sarici Festival Editia 1 – Lot 1

Caiet de sarici Festival Editia 1 – Lot 2

contract Dapyx-reconstituiri istorice lot 2

contract prestari servicii Dapy LOT 1

Erata