Scoaterea la concurs a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în intervalul 05 – 07 martie 2019,

Primăria municipiului Medgidia

A N U N Ţ Ă

             scoaterea la concurs a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în intervalul 05 – 07 martie 2019, la sediul din strada Decebal nr. 35, după cum urmează:

 

 1. Consilier juridic, grad profesional superior din cadrul Biroului Juridic :

     

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in specialitatea Drept;
 • vechime in specialitatea studiilor minim 7 ani, conform fisei postului.

 

 

            BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r1) cu modificarile si completarile ulterioare:
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 514/2003 (r1) privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,  cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituţia României;
 5. Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice;
 6. Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 7. Legea nr. 101 / 2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 8. Codul Civil;
 9. Codul de Procedura Civila;
 10. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

            Atribuţiile postului:

 • Asigurare de consultanta juridica, asistenta si reprezentarea Unităţii Administrativ Teritoriale Medgidia la toate instanţele judecătoreşti, de toate gradele, la organele de urmărire penala precum si autoritatiile si organele administrative cu atribuţii jurisdictionale
 • Întocmeşte adrese către Judecătorie, Politie si alte instituţii cu care colaborează in vederea soluţionării problemelor juridice din zona de responsabilitate;
 • Întocmeşte si avizează de legalitate, referate, rapoarte si alte materiale supuse analizei Consiliului Local Medgidia sau Primarului Municipiului Medgidia, in vederea adoptării hotaririlor sau a emiterii dispoziţiilor.
 • Asigură sprijin juridic in cadrul procedurilor de achiziţie publică pentru bunuri, servicii şi lucrări conform legii, inclusiv avizare contracte si note justificative.
 • Asigura sprijin juridic Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public si Privat in vederea redactării de contracte de închiriere/concesiune etc. ca urmare a adoptării de către Consiliul Local Medgidia a unei Hotariri in acest sens;
 • Participare la expertize si cercetări la fata locului, dispuse de instanţele de judecata/ CLM si Primarul Mun. Medgidia;
 • Intocmeşte răspunsuri la adreselor judecătoreşti referitoare la aplicarea Legii fondului funciar în vederea soluţionării unor litigii;
 • Urmareste evidenta proceselor si litigiilor in care unitatea este parte si urmareste obtinerea titlurilor executorii pentru creantele institutiei;
 • Urmareste aparitia actelor normative si informeaza conducerea Primariei asupra atributiilor ce decurg din acestea;
 • Raspunde de raportari lunare, trimestriale si anuale legate de problemele juridice;
 • Rezolva problemele curente ale serviciului, precum si sarcinile primite sau ivite pe parcurs;
 • Asigura asistenta juridica si participarea la negocierea si redactarea actelor, avizelor juridice, conventii, acorduri, acte administrative, etc.
 • Raspunde de legalitatea actelor intocmite si de controlul legalitatii actelor intocmite de catre alte compartimente;
 • Arhivează propriile acte, respectiv corespondenţa, dosarele de la instanţele de judecată, întocmind procesul-verbal pe care îl predă la arhivă;
 • Comunica executorilor judecatoresti titlurile executorii obtinute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de executare silita;
 • Tine evidenta persoanelor care efectueaza munca in folosul comunitatii   conform Legii nr. 253/2013, privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal si a procedurii interne;
 • Respecta normele si indatorilile prevazute in Legea nr. 18/1999, privind Statutul functionarilor publici;
 • Respecta prevederile Codului de conduita a functionarilor publici, conform Legii nr. 7/2004;
 • Participare in calitate de membru in cadrul comisiilor de licitaţii de UAT Medgidia având ca obiect Achiziţionări de lucrări, bunuri sau servicii, închirieri, concesionari, colaborări etc;
 • Acordare consultanta juridica compartimentelor, serviciilor si birourilor din carul Primăriei Medgidia/cetatenilor dupa caz.
 • Reprezentarea Unităţii Administrativ Teriroriale Medgidia la toate instanţele judecătoreşti, de toate gradele, la organele de urmărire penala precum si autoritatiile si organele administrative cu atribuţii jurisdictionale in litigiile având ca parte Municipiul Medgidia, Primarul Municipiului Medgidia, Consiliul Local Medgidia Comisiile din cadrul UAT Medgidia indiferent de obiectul cauzei.
 • Îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducere, in legătura cu domeniul de activitate;
 • Propune masuri pentru raţionalizarea activităţii din birou, simplificând evidenta si sporirea operativităţii in furnizarea informaţiilor specifice;
 • Răspunde de respectarea normelor de conduita si deontologie in raporturile cu terţii;
 • Păstrează confidenţialitatea datelor si informaţiilor care potrivit legii, constituie secret de serviciu si/ sau nu pot fi furnizate terţilor;
 • Rezolva corespondenta repartizata de şeful ierarhic;
 • Înlocuieşte la plecarea in concediu sau atunci cand este nevoie pe şeful biroului juridic si personalul nominalizat de şeful ierarhic;
 • Conlucrează cu alte servicii de specialitate din instituţie pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice, care au conexiuni cu activitatea acestora.
 • Iniţiază şi propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotărâri la nivel de Birou juridic;
 • Manifesta onestitate si confidenta fata de persoanele din exterior si interior cu care intra in contact;
 • Îndeplineşte orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa de post, în funcţie de solicitările conducerii primăriei, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte.
 • Prezentele sarcini nu sunt limitate ele vor fi completate cu alte dispoziţii verbale ale şefului ierarhic.
 • Ii este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ea însăşi sau pentru alte persoane, în considerarea funcţiei sale, daruri sau alte avantaje;
 • Respectă codul de conduită şi regulamentul intern al unităţii.
 • Respecta cerinţele Sistemului de management al calităţii în Primăria Medgidia.
 • Respectă atribuţiile pe linie de sănătate şi securitate în muncă.

 

Proba scrisă se va desfăşura la data de 05 martie 2019, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi la data de 07 martie 2019, ora 1000.

Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează şi se pot lua de la sediul primăriei, Compartimentul Resurse Umane, cam.19.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada 22.02.2019 – 01.03.2019, iar dosarul de concurs, va conţine în mod obligatoriu :

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

PRIMAR,

VALENTIN VRABIE

 

 

Afişat azi : 22 februarie 2019