Scoaterea la concurs a opt funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia

Primăria municipiului Medgidia

A N U N Ţ Ă 

            scoaterea la concurs a opt funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în intervalul 26-28 martie 2019, la sediul din strada Decebal nr. 35, după cum urmează:

 

 1. Consilier, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Urbanism :

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

 1. Referent, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Urbanism :

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

 

 1. Consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizare Servicii Publice :

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime in specialitatea studiilor : minimum 7 ani, conform fisei postului.

 

 1. Consilier, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Informatica :

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

 1. Inspector, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Disciplina in Constructii:

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

 1. Consilier, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Cultura :

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

 1. Referent, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Executari Silite:

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

 

 1. Consilier, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Cultura :

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

 

 

 

            BIBLIOGRAFIE  Consilier superior Monitorizare Servicii Publice:

 

 1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r1) cu modificarile si completarile ulterioare:
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituţia României;
 5. Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Atribuţiile postului Consilier superior Monitorizare Servicii Publice:

 • Pune în aplicare actele normative (legi, hotărâri şi ordonanţe ale guvernului, hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului) referitoare la activitătile din sfera serviciilor publice, care se desfăşoară pe raza municipiului Medgidia;
 • Supraveghează şi monitorizează serviciul public de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi publice pe raza municipiului Medgidia, urmăreşte executarea lucrărilor din punct de vedere calitativ şi cantitativ şi asigură documentele necesare în vederea decontării lor (procese verbale de constatare/ recepţie, situaţii de lucrări);
  • Urmăreşte şi constată apariţia unor neconformităţi legate de activitatea de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi publice, propune măsuri de prevenire, limitare şi/sau eliminare a deficienţelor constatate;
 • Urmăreşte realizarea măsurilor propuse şi executarea corespunzătoare a lucrărilor de către operatori ;
 • Propune programe de reabilitare, amenajare, înfrumuseţare şi modernizare a spaţiilor verzi publice de pe raza municipiului Medgidia şi urmăreşte respectarea acestora de către operatori;
  • Colectează şi transmite date instituţiilor abilitate, cu privire la realizarea acţiunilor cu impact asupra mediului, precum şi alte date/informaţii ce ţin de activitatea din sfera de responsabilitate;
  • Comunică /informează cetăţenii cu privire la programele de reabilitare a spatiilor verzi publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Participă la întocmirea unor proiecte /programe care să asigure conservarea spaţiilor verzi publice, precum şi la întocmirea unor proiecte /programe din sfera serviciilor publice, cu impact asupra mediului;
  • Monitorizează şi alte activităţi din sfera serviciilor publice, la solicitarea şefilor ierarhici superiori şi propune măsuri de eficientizare în cazul neasigurării performanţei de către operator;
  • Analizează informaţiile din lucrările repartizate de şeful ierarhic superior, referitor la sfera proprie de activitate;
  • Întocmeşte rapoarte de informare cu privire la activitatea desfăşurată şi la neregulile constatate;
  • Răspunde în termen legal la corespondenţa repartizată ;
  • Înlocuieşte la plecarea în concediu sau atunci când este nevoie personalul nominalizat de şeful ierarhic;
  • Manifestă onestitate şi confidenţialitate vis-a-vis de persoanele din exterior şi interior cu care intră în contact;
  • Nu solicită sau accepta, direct sau indirect, pentru el însuşi sau pentru alte persoane, daruri sau alte avantaje, fiindu-i interzis prin statutul funcţionarilor publici;
  • Respectă codul de conduită şi regulamentul intern al unităţii;
  • Respectă cerintele Sistemului de management al calităţii în Primăria Medgidia;
  • Îndeplineşte şi alte sarcini de natura serviciului, la solicitarea şefilor ierarhici superiori.

            BIBLIOGRAFIE  Consilier debutant Cultura:

 

 1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r1) cu modificarile si completarile ulterioare:
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituţia României;
 5. OUG 118/2006 actualizată privind Înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale

         

   Atribuţiile postului Consilier debutant Cultura:

 

 • Respectă programul de lucru;
 • Respectă Regulamentul de organizare internă, Regulamentul de organizare și funcționare, fișa postului;
 • Participă la toate manifestările inițiate de Serviciul Cultură;
 • Selecționează și promovează tinerele talente din Municipiul nostru în domeniul cultural și artistic;
 • Participa la organizarea si buna desfășurare a Taberei Internaționale de Pictură ” Lucian Grigorescu ” Medgidia;
 • Adoptă o atitudine civilizată față de angajații Serviciului Cultură, răspunde de spațiile în care repetă; respectă cu strictețe normele de protecție a muncii, pentru stingerea incendiilor sau în caz de calamități naturale;
 • Nu va face nici o deplasare în interiorul sau exteriorul localității sau țării cu formațiile din subordine neînsoțit sau fără știrea șefului de serviciu și a superiorilor ierarhici;
 • Orice deplasare individuală în interes de serviciu în timpul programului trebuie notat în caietul de deplasări;
 • Răspunde de respectarea strictă a programului de lucru stabilit, orice rămânere peste program v-a fi adusă la cunoștință șefului de serviciu și răspunde în totalitate de tot ce se întâmplă în toată clădirea în cazul în care este singur sau cu formațiile de care răspunde;
 • Participă la schimburi de experiență sau cursuri care vin în sprijinul pregătirii profesionale;
 • Răspunde personal de ordinea, curățenia și integritatea inventarului din încăperile unde repetă;
 • Execută orice alte sarcini de natură profesională stabilite de șeful ierarhic și de conducătorul instituției pentru buna desfășurare a activității;
 • Cunoaste și aplică procedurile operaționale conform manualului de management al calităț

 

Bibliografie – Consilier debutant, Compartiment Disciplina in Constructii

 1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale (r1) cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituţia României;
 5.  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execuţiei de lucrări de construcţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

            BIBLIOGRAFIE  Referent debutant  Compartiment Executari Silite:

 

 1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r1) cu modificarile si completarile ulterioare:
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituţia României;
 5. Legea 227/2015 Titlu IX, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

         

 

   ATRIBUTII Referent Debutant Compartiment Executari Silite

– aplica dispozitiile Codului fiscal si a normelor de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare, si a Codului de procedura fiscala;

– stabilirea, constatarea si controlul impozitelor si taxelor locale a majorarilor de intarziere, a amenzilor si a altor venituri proprii ale bugetului local prevazute de lege datorate de persoanele fizice si juridice pe raza localitatii;

– intocmeste borderou de debite si scaderi, urmareste operarea lor in evidentele sintetice si analitice si transmiterea la organele de incasare;

– urmareste intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declaratiilor pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale de catre contribuabili;

– primeste declaratii de impozite si taxe locale de la contribuabili si asigura formarea si gestionarea dosarelor fiscale;

– acorda asistenta de specialitate contribuabililor pe linia de impozite si taxe locale;

– aplica sanctiunile prevazute de actele normative tuturor contribuabililor ce incalca legislatia fiscala, si ia toate masurile necesare pentru inlaturarea deficientelor constatate;

– analizeaza, cerceteaza si solutioneaza cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale la contribuabili;

– intocmeste scoaterea ramasitelor;

– primeste si inregistreaza cererile privind acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale potrivit reglementarilor in vigoare;

– propune solutionarea conform competentelor, cererile de inlesniri la plata obligatiilor fiscale;

– tine evidenta inlesnirilor la platile acordate si modul de respectare a acestora;

– asigura asistenta pe linia modului de completare a declaratiilor de impozite si taxe conform legii;

– efectueaza actiuni de control, impreuna cu persoanele imputernicite in vederea identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscala;

– intocmeste adeverinte si certificate in baza evidentelor fiscale existente;

– verifica respectarea conditiilor de infiintare a popririlor pe veniturile realizate de debitori;

– verifica actele de insolvabilitate intocmite de organele de incasare;

– exercita activitati de controlo fiscal;

– intocmeste dosare de executare silita, instiintari de plata, somatii, titluri executorii, urmareste si incaseaza sumele care fac venit la bugetul local;

– efectueaza operatiuni de arhivare cu privire la dosarele ce constituie in activitatea sa;

– face notificari catre contribuabili cu sumele datorate catre buget la inceput de an ;

– isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica prin studierea legislatie in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii unei functii publice;

– raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie;

– acorda bonificatii legale in cazul platilor facute cu anticipatie;

– depune sumele incasate la caseria unitatii teritorial administrative, in termenul prevazut de actele normative in vigoare;

– incaseaza de la contribuabili impozitele, taxele si alte obligatii ce revin acetsora, emitand chitantele pentru sumele incasate;

– intocmeste bordrerouri pentru sumele incasate;

– indeplineste orice alte atributii stabilite de Primar si sefii ierarhici precum si cele rezultate din actele normative in vigoare;

– gestioneaza dosarele fiscale;

            BIBLIOGRAFIE  Consilier debutant, Compartiment Informatica:

 

 1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r1) cu modificarile si completarile ulterioare:
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituţia României;
 5. Legea nr. 8/1996, privind drepturile de autor si drepturile conexe.

 

Atribuţiile postului consilier debutant, compartiment Informatica:

 

 • Asigurarea mentenanței mijloacelor de telefonie fixă şi mobilă din cadrul Primăriei municipiului Medgidia cu ajutorul firmei contractate;
 • Defalcare cheltuieli cu telefonia şi internetul precum şi urmărirea efectuării plăţii de către direcţiile subordonate primăriei;
 • Întocmirea referatelor şi caietelor de sarcini pentru : service calculatoare şi rețele interne, aparatele xerox din cadrul instituţiei, sistem de supraveghere video, servicii VPN;
 • Realizarea referatelor şi caietelor de sarcini necesare achiziţionării de servicii pentru programul de management al  documentelor, service telecomunicaţiii, furnizare toner imprimante;
 • Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare achiziţionării echipamentelor IT pentru dotarea personalului din cadrul Primăriei municipiului Medgidia;
 • Respectă cerinţele Sistemului de management al calităţii în Primăria municipiului Medgidia;
 • Respectă atribuţiile pe linie de sănătate şi securitate în muncă;
 • Publicarea şi actualizarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia a datelor cu caracter deschis privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice – module: anunțurile compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei mun. Medgidia, declarații de avere şi interese, comunicate, H.C.L.;
 • Exercită şi alte atribuţii ce îi vor fi repartizate de către superiorii ierarhici.

 

 

            BIBLIOGRAFIE  Consilier debutant, Compartiment Urbanism:

1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r1) cu modificarile si completarile ulterioare:

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Constituţia României;

5. Legea nr. 8/1996, privind drepturile de autor si drepturile conexe

6. Legea 50/1991 privindautorizarea executiei de lucrari de constructie, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Atribuţiile postului consilier debutant, compartiment Urbanism:

 • Gestioneaza Planul Urbanistic General (PUG)al municipiului Medgidia
 • Sustine spre aprobarea consiliului Local proiecte de hotariri la nivel de planuri Urbanistice Zonale(PUZ) si Planuri Urbanistice de detaliu (PUD),prin emiterea de rapoarte de specialitate
 • Asigura prezentarea si promovarea documentatiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale(PUZ) si Planuri Urbanistice de detaliu (PUD)
 • Participa si raspunde la rezolvarea reclamatiilor si a sesizarilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul de activitate
 • Intocmeste si raspunde de corectitudinea documentelor emise de compartimentul urbanism,certificate de urbanism,autorizatii de construire,prelungiri de autorizatii de construire,note de constatare,instiintari care IRC si regularizari de taxe de autorizatie de construire, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor ,conform competentelor pentru toate lucrarile prevazute de Legea nr 50/1991-republicata cu respectarea termenelor legale in vigoare.
 • Asigura ,completeaza si raspunde de evidentele  corecte in conformitate cu cerintele legii ale registrelor de  certificate de urbanism,autorizatiii de construire ,procese verbale de receptie, registru avize Comisia tehnica  de urbanism si amenajarea teritoriului ,dosare privind receptia la terminarea lucrarilor
 • Asigura,arhiveaza, pastreaza si conserva in siguranta copiile documentelor ce fac obiectul  compartimentului de   urbanism si  fac parte din sistemul de evidenta(arhiva)datelor urbane de pe teritoriul administrativ al municipiului Medgidia.
 • Identifica posibilitati si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a municipiului
 • Intocmeste certificate de nomenclatura stradala si adresa conform bazei de date existente.
 • Intocmeste situatii statistice lunare
 • Calculeaza si trimite spre incasare taxa de timbru pentru lucrarile autorizate catre OAR.
 • Arhiveaza documentele din compartimentul de urbanism in conformitate cu prevederile legale  si nomenclatorul arhivistic al unitatii.
 • Ofera publicului informatii cu privire la RLU al PUG si aplicabilitatea legilor in vigoare.
 • Colaboreaza cu toate institutiile locale.judetene si centrale in vederea rezolvarii situatiilor care apar la un moment dat  cu privire la urbanism si amenajarea teritoriului
 • Ii este interzis sa solicite sau sa accepte direct sau indirect pentru el insusi sau pentru alte persoane in considerarea functiei sale ,daruri sau alte avantaje.
 • Respecta codul de conduita si regulamentul intern al unitatii.
 • Respecta cerintele Sistemului de Management al unitatii
 • Prezentele atribuţii nu sunt limitate, ele pot fi completate cu alte dispoziţii verbale sau scrise ale şefului ierarhic, funcţie de situatie.

  

 

            BIBLIOGRAFIE  Referent debutant, Compartiment Urbanism:

 

 1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r1) cu modificarile si completarile ulterioare:
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituţia României;
 5. Legea nr. 8/1996, privind drepturile de autor si drepturile conexe
 6. Legea 50/1991 privindautorizarea executiei de lucrari de constructie, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Atribuţiile postului Referent  Debutant, Compartiment Urbanism:

 

 • Participa si raspunde la rezolvarea reclamatiilor si a sesizarilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul de activitate
 • Asigura, arhiveaza, pastreaza si conserva in siguranta copiile documentelor ce fac obiectul  compartimentului de   urbanism si  fac parte din sistemul de evidenta(arhiva)datelor urbane de pe teritoriul administrativ al municipiului Medgidia.
 • Identifica posibilitati si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a municipiului
 • Intocmeste certificate de nomenclatura stradala si adresa conform bazei de date existente.
 • Intocmeste situatii statistice lunare
 • Calculeaza si trimite spre incasare taxa de timbru pentru lucrarile autorizate catre OAR.
 • Arhiveaza documentele din compartimentul de urbanism in conformitate cu prevederile legale  si nomenclatorul arhivistic al unitatii.
 • Ofera publicului informatii cu privire la RLU al PUG si aplicabilitatea legilor in vigoare.
 • Colaboreaza cu toate institutiile locale, judetene si centrale in vederea rezolvarii situatiilor care apar la un moment dat  cu privire la urbanism si amenajarea teritoriului
 • Ii este interzis sa solicite sau sa accepte direct sau indirect pentru el insusi sau pentru alte persoane in considerarea functiei sale, daruri sau alte avantaje.
 • Respecta codul de conduita si regulamentul intern al unitatii.
 • Respecta cerintele Sistemului de Management al unitatii
 • Prezentele atribuţii nu sunt limitate, ele pot fi completate cu alte dispoziţii verbale sau scrise ale şefului ierarhic, funcţie de situatie.

 

Proba scrisă se va desfăşura la data de 26 martie 2019, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi la data de 28 martie 2019, ora 1000.

Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează şi se pot lua de la sediul primăriei, Compartimentul Resurse Umane, cam.19.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada 22.02.2018 – 13.03.2018, iar dosarul de concurs, va conţine în mod obligatoriu :

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae,model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

PRIMAR,

VALENTIN VRABIE

 

 

Afişat azi : 22 februarie 2019