Primăria municipiului Medgidia anunță scoaterea la concurs a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în intervalul 15-17 mai 2019

Primăria municipiului Medgidia

A N U N Ţ Ă 

 

 scoaterea la concurs a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în intervalul 15-17 mai 2019, la sediul din strada Decebal nr. 35, după cum urmează:

 

 

 1. Consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Analiză și Elaborare Documente Consiliul Local :

condiţii generale:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

 

condiţii specifice

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.

 

BIBLIOGRAFIE 

 

 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (r1) cu modificarile si completarile ulterioare:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituţia României;
 • O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobata  prin Legea nr.673/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • Legea nr. 33/2007 (r1) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • Legea nr. 189/1999 (r1) privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

Atribuţiile postului

 

– activităţi privind soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, în termenul şi cu respectarea prevederilor legale;

–  punerea în executare a legilor şi a altor acte normative, specifice serviciului;

– multiplicarea materialelor pentru sedintele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

– redactarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local;

– activităţi privind arhivarea documentelor;

– întocmirea de lucrări pentru realizarea obiectivelor şi pentru eficientizarea activităţii instituţiei;

– activitati referitoare la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei;

            –activităţi privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale, europarlamentare, precum şi a referendumurilor;

-activităţi privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor, precum şi al celui agricol;

 

 

 

Proba scrisă se va desfăşura la data de 15 mai 2019, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi la data de 17 mai 2019, ora 1000.

Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează şi se pot lua de la sediul primăriei, Compartimentul Resurse Umane, cam.19.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada 11.04.2019 – 03.05.2019, iar dosarul de concurs, va conţine în mod obligatoriu :

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

PRIMAR,

VALENTIN VRABIE

 

 

Afişat azi : 11 aprilie 2019