GAL Urban Medgidia anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale pe perioadă determinată

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Urban Medgidia – GAL URBAN MEDGIDIA”

Sediu: str. Podgoriilor, nr. 1A, Complex Sportiv „Iftimie Ilisei”, Camera nr.5,

Medgidia, județul Constanţa

CIF: 38520248

Anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale, pe o perioadă determinată, după cum urmează:

1. MANAGER GAL

Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în ca a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de MANAGER GAL :

a)Studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă – 3 ani;

b) deține diplomă de manager de proiect, are experiență în coordonarea minim unei echipe

c) a făcut parte din echipa de management de proiect în minim 3 proiecte cu finanțare externă – 3 ani;

d) deține competențe de planificare, organizare, coordonare și monitorizare.

Responsabilitati:

 1. supervizează activitățile derulate de GAL;
 2. supervizează și alocă resursele materiale, umane și financiare angajate de GAL;
 3. oferă sprijin pentru stabilirea unor parteneriate între sectorul public, sectorul privat și societatea civilă;
 4. impreună cu expertii comunică și informează permanent membrii Adunării Generale, CD al GAL, mass-media și publicul larg;
 5. supervizeaza pregatirea si organizeazarea ședințelor GAL
 6. supervizeaza activitățile de informare, comunicare și animare a reprezentanților instituțiilor publice (de la nivel național, regional, județean sau local), a sectorului privat sau ONG-urilor și a altor reprezentanți ai societății civile;
 7. coordonează membrii echipei de proiect în vederea realizării obiectivelor GAL;
 8. monitorizează progresul organizației în funcție de obiectivele asumate.

 

2. EXPERT organizare proceduri interne/ expert programe de finantare

 Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de EXPERT organizare proceduri interne/ expert programe de finantare

a) Studii superioare – 3 ani, absolvite cu diplomă de licenţă;

b) experiență profesională minim 3 ani

c) bune competențe de administrare și relaționare

 Responsabilitati:

 • realizează ghiduri pentru apelurile ce se vor lansa pentru măsurile/tipurile de intervenții din SDL finanțate din POR și POCU
 • realizează proceduri interne de evaluare privind cererile de finanțare ce se vor depune în cadrul ghidurilor de apeluri lansate pe POR și POCU
 • organizează ședințele publice din teritoriu și se implică în activitățile de animare
 • gestionează modalitatea de funcționare a biroului din punct de vedere al necesarului de consumabile și al furnizorilor;
 • monitorizarea implementarii proiectelor si promovarea proiectelor
 • împreună cu Managerul GAL comunică și informează permanent membrii Adunării Generale, CD al GAL, mass-media și publicul larg;
 • elaborează și redactează documente și situații cerute de managerul de GAL și de Comitetul Director;
 • este responsabil de elaborarea și difuzarea agendei, a materialelor prezentate, dar și de elaborarea listei de participanți și a minutei ședințelor organizate;
 • este responsabil de activitățile de informare, comunicare și animare a reprezentanților instituțiilor publice (de la nivel național, regional, județean sau local), a sectorului privat sau ONG-urilor și a altor reprezentanți ai societății civile;
 • îndeplinește activități de secretariat;
 • preia și direcționează apeluri telefonice, primește vizitatori, asigură protocolul în cadrul întâlnirilor;
 • preia, înregistrează și distribuie, îndosariază și arhivează corespondența și mesajele primite din partea partenerilor, a populației și a altor cointeresați de GAL;
 • realizează și actualizează baze de date cu informații și documente;

 Concursul constă în selecție de CV-uri la sediul Asociatiei GAL Urban Medgidia, din str. Podgoriilor, nr. 1A, Complex Sportiv „Iftimie Ilisei”, Camera nr.5, Medgidia, județul Constanţa,  în data de 18.05. 2018, cu începere de la ora  0930

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 16.05.2018 – 18.05.2018, până la ora 09:00, însoțite de adresa de înaintare,  sediul Asociatiei GAL Urban Medgidia, din str. Podgoriilor, nr. 1A, Complex Sportiv „Iftimie Ilisei”, Camera nr.5, Medgidia, județul Constanţa.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

16 – 18 mai 2018, ora 09 – depunerea dosarelor

18 mai 2018 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

18 mai 2018, orele 10:00 – 15:00 – depunere contestații

21 mai 2018 – soluționare contestații și afișare rezultate finale

Informatii suplimentare: galmedgidia@yahoo.com, persoana de contact: Popovici Marius Adrian

 Conținut dosar candidat:

 • Scrisoare de intenție;
 • CV Europass, însoțit de Recomandări/Referințe;
 • Copie CI;
 • Diplome studiiîn copie;
 • Adeverintă clinic sănătos;
 • Cazier judiciar

Important !

Lipsa unui singur document din dosarul candidat, duce la respingerea automată, fără posibilitatea de a depune contestație.

Candidații declarați admiși, în urma publicării procesului verbal de selecție, vor prezenta documentele solicitate (CI, respectiv Diplome studii ), în original.