GAL Urban Medgidia anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției de asistent administrativ GAL, pe o perioadă determinată

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Urban Medgidia – GAL URBAN MEDGIDIA”

Sediu: str. Podgoriilor, nr. 1A, Complex Sportiv ”Iftimie Ilisei”, Camera nr.5,

Medgidia, județul Constanţa

CIF: 38520248

ANUNȚĂ organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale, pe o perioadă determinată, după cum urmează:

 1. Asistent adiministrativ GAL

 Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în ca a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice

a) Studii: medii;
b) Experiență în activități de  secretariat minim 1 an
c) Să dețină competențe de operare pe calculator Word, Excel, Power Point

Responsabilități:

 • gestionează modalitatea de funcționare a biroului din punct de vedere al necesarului de consumabile și al furnizorilor;
 • împreună cu Managerul GAL comunică și informează permanent membrii Adunării Generale, CD al GAL, mass-media și publicul larg;
 • elaborează și redactează documente și situații cerute de managerul de GAL și de Comitetul Director;
 • este responsabil de elaborarea și difuzarea agendei, a materialelor prezentate, a listei de participanți și a minutei ședințelor organizate;
 • participă împreună cu managerul GAL la activitățile de informare, comunicare și animare a reprezentanților instituțiilor publice (de la nivel național, regional, județean sau local), a sectorului privat sau ONG-urilor și a altor reprezentanți ai societății civile;
 • indeplinește activități de secretariat
 • alte responsabilități specifice conform fișei de post.

Concursul constă în selecție de CV-uri  și se va desfășura la sediul Asociației GAL Urban Medgidia, din str. Podgoriilor, nr. 1A, Complex Sportiv ”Iftimie Ilisei”, Camera nr.5, Medgidia, județul Constanţa,  în data de 21.05. 2018, cu începere de la ora  1100

 Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 17.05.2018 – 21.05.2018, până la ora 1030, însoțite de adresa de înaintare, la  sediul Asociatiei GAL Urban Medgidia, din str. Podgoriilor, nr. 1A, Complex Sportiv ”Iftimie Ilisei”, Camera nr.5, Medgidia, județul Constanţa.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

17 – 21 mai 2018, ora 1030 – depunerea dosarelor

21 mai 2018 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor

21 mai 2018, orele 10:00 – 15:00 – depunere contestații

22 mai 2018 – soluționare contestații și afișare rezultate finale

Informatii suplimentare: galmedgidia@yahoo.com, persoana de contact: Popovici Marius Adrian

 

Conținut dosar candidat:

 • Scrisoare de intenție;
 • CV Europass, însoțit de Recomandări/Referințe;
 • Copie CI;
 • Diplome studiiîn copie;
 • Adeverintă clinic sănătos;
 • Cazier judiciar

Important !

Lipsa unui singur document din dosarul candidat, duce la respingerea automată, fără posibilitatea de a depune contestație.

 Candidații declarați admiși, în urma publicării procesului verbal de selecție, vor prezenta documentele solicitate (CI, respectiv Diplome studii ), în original.