ERATĂ la anunțul publicat în data de 16 mai 2018 de către Asociația „Grupul de Acțiune Locală Urban Medgidia – GAL URBAN MEDGIDIA”

 

În cuprinsul anunţului publicat în data de 16 mai 2018 privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale, pe o perioadă determinată, de Manager GAL și EXPERT organizare proceduri interne / expert programe de finanțare în cadrul Asociației GAL Urban Medgidia, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:

Pentru postul EXPERT organizare proceduri interne/ expert programe de finanțare,

–  la  paragraful ”Condiții generale de participare la concurs”, se adauăgă condiția:

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în ca a intervenit reabilitarea.

– la paragraful ”Responsabilități”, se elimină următoarele:

 • organizează ședințele publice din teritoriu și se implică în activitățile de animare
 • gestionează modalitatea de funcționare a biroului din punct de vedere al necesarului de consumabile și al furnizorilor;
 • monitorizarea implementarii proiectelor si promovarea proiectelor
 • impreuna cu Managerul GAL comunica și informează permanent membrii Adunării Generale, CD al GAL, mass-media și publicul larg;
 • elaborează și redactează documente și situații cerute de managerul de GAL și de Comitetul Director;
 • este responsabil elaborarea și difuzarea agendei, a materialelor prezentate, dar și de elaborarea, a listei de participanți și a minutei ședințelor organizate;
 • este responsabil de activitățile de informare, comunicare și animare a reprezentanților instituțiilor publice (de la nivel național, regional, județean sau local), a sectorului privat sau ONG-urilor și a altor reprezentanți ai societății civile;
 • indeplinește activități de secretariat;
 • preia și direcționează apeluri telefonice, primește vizitatori, asigură protocolul în cadrul întâlnirilor;
 • preia, înregistrează și distribuie, îndosariază și arhivează corespondența și mesajele primite din partea partenerilor, a populației și a altor cointeresați de GAL;
 • realizează și actualizează baze de date cu informații și documente;

 – la paragraful „Responsabilități”, se adaugă:

 • alte responsabilități specifice conform fișei postului