Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie de muncitor, gradul IV la D.G.D.P.P. Medgidia, Compartiment Cimitir

Primăria municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează ȋn perioada 07 – 08.06.2018, la sediul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia, concurs de recrutare personal constând ȋn probă practică și interviu pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de muncitor, gradul IV, vacantă pe perioadă nedeterminată la Compartimentul Cimitir  din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05.2018-29.05.2018, termenul limită de depunere al dosarelor la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B;
  • 06.2018 – ora 1000 proba practică;
  • 06.2018ora 1400 proba interviu.

Condiţii generale de participare:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute in art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 23.03. 2011.

Condiţii specifice de participare:

  • absolvenţi de școală profesională cu diploma de calificare ȋn meserie sau absolvenţi de studii medii cu Diplomă de Bacalaureat;

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii, copie a actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum și copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare, adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, curriculum vitae.

Relaţii suplimentare privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia – secretarul comisiei de concurs insp. R.U. (cam. 3), telefon 0241 814 085.