ANUNT CONCURS DE ANGAJARE DGDPP

“Primăria Mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează  concurs ȋn perioada 07-09.01.2019, la sediul D.G.D.P.P. Medgidia pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie de inspector de specialitate, gradul II, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat,.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11-24 decembrie 2018 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 07 ianuarie 2019: ora 1000 proba scrisă;
  • 09 ianuarie 2019: ora 1400 proba interviu.

Condiţii generale de participare:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011.

Condiţii specifice de participare:

  • candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată, ȋn domeniul economic;
  • vechime ȋn muncă minim 5 ani;
  • vechime ȋn specialitatea studiilor minim 3 ani.

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii, copie a actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare, adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă și ȋn specialitatea studiilor, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie, curriculum vitae.

 

Dosarele se depun ȋn perioada 11.12.2018-24.12.2018, la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B.

 

Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia- secretarul comisiei de concurs insp. RU (cam. 3), telefon 0241_814.085.”

 

Cu aleasă consideraţie,

 

 

PRIMAR,

VALENTIN VRABIE

 

 

Director D.G.D.P.P.,

                                                                                                                                      Nicolae Constantin

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Întocmit,

Insp.RU-D.G.D.P.P., Maria Grosu